Etusivu Työmme Ihmisoikeuskasvatus Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

”Ihmisoikeuskasvatus on harkittua, tavoitteellista ja osallistavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on voimaannuttaa yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteena on luoda ja ylläpitää ihmisoikeuskulttuuria kansainvälisesti tunnettujen ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteeseen päästään antamalla ihmisille tiedot ihmisoikeuksien sisällöistä sekä taidot niiden toimeenpanemiseksi. Lisäksi pyritään vaikuttamaan ihmisen arvoihin ja asenteisiin.

Kasvatusta ihmisoikeuksista. Tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien arvoista, normeista, toimintaperiaatteista ja mekanismeista.

Kasvatusta ihmisoikeuksien kautta. Opettaminen ja oppiminen toteutetaan kasvattajan ja opiskelijoiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Opettaminen ja oppiminen osallistaa kaikki ja opetusmenetelmät ovat demokraattisia.

Kasvatusta ihmisoikeuksiin. Opetus voimaannuttaa ihmisiä nauttimaan ja käyttämään omia oikeuksiaan, sekä kunnioittamaan ja puolustaa muiden oikeuksia.

http://www.amnesty.org/en/human-rights-education

 

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistus 2011

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen, ja joka siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia. Ihmisoikeuskasvatus antaa ihmisille tietoja, taitoja ja ymmärrystä omien asenteiden ja toimintatapojen kehittämiseksi vahvistamaan ihmisoikeusmyönteistä kulttuuria. Tähän kuuluu sekä omien oikeuksien tunnistaminen, että toisten oikeuksien kunnioittaminen.

Ihmisoikeuskasvatuksen tulee sisältää:

a)      opetusta ihmisoikeuksiin liittyvistä arvoista (esim. ihmisarvon loukkaamattomuus ja yhdenvertaisuus),

b)      normeista (esim. ihmisoikeusjulistus ja kansainväliset sopimukset, sekä kansallisesti perusoikeudet) ja

c)      mekanismeista (esim. valtion velvollisuus turvata ihmisoikeuksien toteutuminen, yksilön oikeus vedota ihmisoikeuksiin ja mahdollisuus valittaa loukkauksista ja saada hyvitystä, valtion velvollisuus raportoida ihmisoikeustilanteesta kv. elimille).

d)      Lisäksi opetuksen tulee tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla (esim. toimintaympäristö ja –opetusmenetelmät ovat osallistavia ja inklusiivisia) ja sen tulisi

e)      voimaannuttaa ihmisiä ihmisoikeuksien toteutumiseksi (esim. rohkaisemalla ihmisiä puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin).

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx

 

Ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyö

Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyöstä vastaa Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Emma Åman. Kansallista vaikuttamistyötä tehdään ihmisoikeuskeskuksen koulutus -ja kasvatusjaostossa, järjestöjen globaalikasvatusverkostossa ja ihmisoikeuskasvatus vaikuttamistyöryhmässä yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kansainvälisellä tasolla työtä tehdään Amnestyn sisäisessä HRE2020-työryhmässä, joka on liitännäinen isompaan HRE2020 -verkostoon.

Vuoden 2016-2017 kansallisena vaikuttamistyön tavoitteena on saada ihmisoikeuskasvatus kirjattua mahdollisimman vahvasti uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, eri opettajankoulutuslaitosten opetussuunnitelmiin sekä tuleviin opetusmateriaaleihin.

Lausunto: UPR -lausunto 2017

Lausunto: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 5.9.2016

Lausunto: Perusopetuksen perusteluonnoksista 15.10.2014

Lausunto: Demokratia ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa 31.1.2014

Lue lisää:

Kotimaan vaikuttamistyö

Ihmisoikeuskasvatus ja –koulutus Selvitys ihmisoikeuskasvatuksesta ja – koulutuksesta Suomessa, 2014, Ihmisoikeuskeskus

http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/mita-teemme/ihmisoikeuskasvatus-ja-koulutus/

Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Demokratia ja ihmisoikeudet. Tavoitteet ja sisällöt opettajankoulutuksessa 2014

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Demokratia_ja_ihmisoikeudet.html

Kansainvälinen vaikuttamistyö

Ihmisoikeuskasvatuksen indikaattorit

http://www.hre2020.org/indicator-framework

YK:n Maailman ihmisoikeuskasvatuksen ohjelma 2010-14

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/WPHRE/SecondPhase/Pages/Secondphaseindex.aspx

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistus 2011

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx

Maailma koulussa –seminaarisarja opettajankoulutuslaitokselle

Globaalikasvatusta tekevät järjestöt, Amnesty mukaan lukien järjestävät eri puolilla Suomea yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa Maailma koulussa -seminaareja, joiden tarkoituksena on kertoa globaalikasvatuksesta ja järjestöyhteistyön mahdollisuuksista tuleville opettajille ja muille kiinnostuneille. Seminaarin sisältö tukee opetussuunnitelmien tavoitteita ja tuo osallistujille käytännöllisiä työkaluja, joilla tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. Päivä rakentuu luento-osuuden, toiminnallisten menetelmätyöpajojen ja järjestöjen materiaalitorin pohjalle.

http://www.globaalikasvatus.fi/verkosto/maailma-koulussa-seminaarit

Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen kansainvälinen rakenne

Amnestyn kansainväliseen ihmisoikeuskasvatuksen ammattilaisten verkostoon kuuluu 180 kasvattajaa 66 maassa. Verkoston päätoimistot sijaitsevat Lontoossa, Oslossa (IHREC), Dakarissa ja Beirutissa. Verkoston jäsenet tapaavat toisiaan 2-3 vuoden välein kansainvälisessä ihmisoikeuskasvatuksen foorumissa sekä sisäisissä koulutuksissa.

Verkoston tehtävänä on:

  • Hyvien ihmisoikeuskasvatuskäytänteiden jakaminen
  • Opetusmateriaalien yhteinen tekeminen ja jakaminen
  • Oman ihmisoikeuskasvatushenkilöstön osaamisen varmistaminen, jotta Amnestyn kasvatus- ja koulutustyö on mahdollisimman laadukasta ja tehokasta
  • Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen liikkeen sisällä ja muiden kumppanien kanssa

http://amnesty.org/en/human-rights-education

HRE forum Senegal, 2013

 

 

Seuraa meitä: