Etusivu Työmme Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti jokaiselle ihmiselle kaikkialla maailmassa. Amnesty tekee työtä sen puolesta, että ne toteutuvat.

Ihmisoikeudet ovat esimerkiksi mielipiteen- ja sananvapaus, syrjinnän, kidutuksen ja mielivaltaisen pidätyksen kielto sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ne eivät ole epämääräisiä käsitteitä tai toiveita, vaan oikeuksia , jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeuksien taustalla on YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus.

Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä oikeudellisesti velvoittavia sopimuksia, joihin myös Suomi on sitoutunut.

Ihmisoikeussopimuksissa valtiot sitoutuvat turvaamaan tietyt oikeudet omille kansalaisilleen ja myös muille alueellaan oleville ihmisille. Jotta ihmisoikeudet voisivat toteutua, tulee valtion kunnioittaa yksilön ihmisoikeuksia sekä turvata ja täyttää yksilön oikeudet.

Kenenkään ihmisoikeuksia ei voida viedä pois

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, luovuttamattomia ja perustavanlaatuisia. Ihmisoikeuksien universaalisuus torjuu erottelut sukupuolen, ihonvärin, yhteiskunnallisen aseman tai muun vastaavan seikan perusteella. Ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikkien maanosien ihmisille, huolimatta kulttuuri- ja varallisuuseroista. Kenenkään ihmisoikeuksia ei voida viedä pois esivallan päätöksellä tai edes henkilön omalla suostumuksella.

Ihmisoikeudet ovat osa kansainvälistä oikeutta. Ne perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sekä ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

Ihmisoikeuksien kansainvälisen suojelun käännekohtana voidaan pitää Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 1948 hyväksyttyä ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Julistus on kansainvälisten ihmisoikeuksien perusta, jonka lähes kaikki maailman valtiot ovat hyväksyneet.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa kirjattuja oikeuksia ovat esimerkiksi mielipiteen- ja sananvapaus, syrjinnän, kidutuksen ja mielivaltaisen pidätyksen kielto sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäytiin.

Ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi eri kansalaisjärjestöt, kuten Amnesty International, sekä muut alueelliset toimijat ja ihmisoikeuspuolustajat edistävät ihmisoikeuksien toteutumista paikallisella tasolla ja valvovat valtioiden välisten järjestöjen toimintaa sekä osallistuvat toimintaan mahdollisuuksien mukaan, ja pyrkivät näin estämään ihmisoikeusloukkaukset.

Seuraa meitä: