Etusivu Työmme Työmme painopisteet Sananvapaus

Avoimessa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa sananvapaus kuuluu jokaiselle.

Sananvapaus on oikeutta ilmaista, levittää ja vastaanottaa tietoa sekä ajatuksia ilman pelkoa, ja ilman laittomia ja mielivaltaisia rajoituksia. Lähes jokainen valtio viestii vaalivansa sananvapautta, mutta todellisuus ei ole niin vapaa. Monissa maissa perustuslain sananvapaus on tyhjää puhetta – Amnesty on raportoinut viime vuosina mielivaltaisista sanan- ja lehdistönvapauden rajoituksista yli puolessa maailman valtioista. Ainakin neljäsosassa valtioista ihmisiä vangitaan mielipiteiden takia. Sananvapaus on perusta koulutukselle, yksilöiden ja yhteisöjen kehittymiselle, oikeudenmukaisuudelle ja oikeuksistamme nauttimiselle.

Amnestyn perustamisesta asti olemme tukeneet ja suojelleet ihmisiä, joita rangaistaan siitä että he puhuvat, ottavat kantaa tai esittävät mielipiteensä avoimesti. Monet heistä ovat aivan tavallisia ihmisiä, jotka työskentelevät esim. erilaisissa yhteisöissä, toimittajina, opettajina, ammattiliitoissa tai puolustavat naisten oikeuksia tai alkuperäiskansojen oikeuksia.

Amnesty on kampanjoinut ympäri maailman tuhansien mielipidevankien puolesta.

Mielipidevanki on vanki, joka ei ole käyttänyt väkivaltaa tai edes uhannut väkivallalla, mutta on vangittu mielipiteen (poliittisen, uskonnollisen tai muun vakaumuksensa tai näkökulmansa) tai etnisen alkuperän, sukupuolen, ihonvärin, kielen, kansallisuuden, yhteiskunnallisen alkuperän, taloudellisen aseman, seksuaalisen suuntautumisen tai muun aseman vuoksi. Amnesty on kampanjoinut ympäri maailman tuhansien mielipidevankien puolesta.

Kampanjointimme taustalla on laaja tutkimustyö eri maiden ihmisoikeustilanteesta. Saatujen tietojen perusteella esitämme eri maiden hallituksille ja viranomaisille konkreettisia suosituksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Kampanjointi pitää sisällään esimerkiksi säännöllistä yhteydenpitoa viranomaisiin ja poliitikkoihin, tiedon levittämistä, asenteiden muokkaamista ja ihmisoikeuskasvatusta. Samaan aikaan toimimme aktiivisesti yksittäisten, vakavien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuneiden ihmisten tilanteen parantamiseksi vaikuttamalla suoraan päättäjiin.

Viime aikoina olemme kampanjoineen mm. Edward Snowdenin, Anna PolitkovskajanEskinder Negan, Ales Bialiatskin, Raif Badawin, Homa Hoodrafin, Liu Pingin, Mohammad Sadiq Kabudvandin sekä Bayram Mammadovin ja Giyas Ibrahimovin puolesta.

Sananvapauden rajat

Täsmällisyys ja tarkkarajaisuus
Sananvapauden rajoituksista on säädettävä täsmällisesti ja tarkkarajaisesti lailla. Niiden on oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia tietyn yleistä etua tai muiden ihmisten oikeuksia suojaavan tavoitteen saavuttamiseksi. Rajoitusten on oltava mahdollisimman rajattuja ja tarkkaan määriteltyjä.

Kansallinen turvallisuus ja yleinen järjestys
Mikäli sananvapautta rajoitetaan esimerkiksi kansallisen turvallisuuden puolustamisen nimissä, tulee tämän käsitteen sisältö määritellä täsmällisesti väärinkäytösten ja ylilyöntien estämiseksi. Kansallisen turvallisuuden nimissä on eri puolilla maailmaa nähty ylimitoitettuja ja suhteettomia sananvapauden rajoituksia.

Muiden oikeudet ja maine
Useissa maissa säädetyt kunnianloukkauslait ja muut rikosoikeudelliset keinot, joilla pyritään tukahduttamaan hallinnon ja virkamiesten normaalia arvostelua, loukkaavat sananvapautta ja ovat ihmisoikeussopimusten vastaisia.

Yllyttäminen vihaan
Sananvapaus suojaa myös ilmaisua, joka saatetaan kokea loukkaavaksi, häiritseväksi tai järkyttäväksi. Valtioilla on kuitenkin velvollisuus puuttua ilmaisuun, jolla yllytetään syrjintään, vihaan tai väkivaltaan tiettyä ryhmää kohtaan.

Yksityinen toiminta
Valtion velvollisuus sananvapauden turvaamiseen edellyttää paitsi pitäytymistä sananvapauden rajoittamisesta, myös yksilöiden suojaamista yksityisten toimijoiden sananvapautta rajoittavalta toiminnalta.

Media ja toimittajat
Toimittajat ja bloggarit kohtaavat työnsä vuoksi erityisiä riskejä. Valtioilla on velvollisuus suojella heidän sananvapauttaan. Sanomalehtien, tv-kanavien ja muun median toiminnan rajoittaminen vaikuttaa kaikkien ilmaisunvapauteen ja oikeuteen vastaanottaa tietoa.

Digitaaliset oikeudet
Teknologinen kehitys ja internet ovat mullistaneet kommunikaation ja mahdollisuudet tiedon vastaanottamiseen ympäri maailmaa. Hallitusten pyrkimykset verkon valvontaan ja rajoittamiseen kuitenkin uhkaavat vakavasti sananvapautta ja vaarantavat ihmisoikeuksia puolustavia toimittajia, lakimiehiä ja aktivisteja.

Ilmiantajat
Hallitukset eivät saa rangaista henkilöitä, jotka tuovat ihmisoikeusloukkauksia päivänvaloon yleisen edun nimissä.

Jumalanpilkka
Abstraktien konseptien, uskomusten tai uskonnollisten tunteiden suojeleminen eivät ole hyväksyttäviä perusteita sananvapauden rajoittamiseksi.

Moraali
Vaikka valtioille on tunnustettu harkintamarginaalia siinä, millaisia rajoituksia voidaan hyväksyä moraaliin liittyvin perustein, uskontoon tai perinteisiin perustuvat rajoitukset eivät saa johtaa syrjintään.

Sananvapauteen läheisesti liittyviä oikeuksia ovat muun muassa mielipiteen, vakaumuksen ja uskonnon vapaus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus sekä viranomaistoiminnan avoimuutta koskeva julkisuuslainsäädäntö.

Amnestyn lausunto lakivaliokunnalle tiedustelulakeja koskevista hallituksen esityksistä 19.3.2018

Amnestyn lausunto oikeusministeriölle tiedustelutoiminnan valvontaa koskevan työryhmän mietinnöstä 22.6.2017

Amnestyn lausunto puolustusministeriölle sotilastiedustelualainsädääntöä koskevasta työryhmän mietinnöstä 22.6.2017

Amnestyn lausunto sisäministeriölle siviilitiedustelakityöryhmän mietinnöstä 16.6.2017

Amnestyn lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien luottamuksellisen viestin salaisuutta 13.1.2017

Seuraa meitä: