Kenen kuntapolitiikassa näkyvät ihmisoikeudet? Amnesty analysoi puolueiden kuntavaaliohjelmat

Amnesty on käynyt läpi puolueiden kuntavaaliohjelmia ja selvittänyt, kuinka eri puolueet huomioivat ajankohtaisia ihmisoikeushaasteita. Lähes kaikki nostavat esiin kuntalaisten osallisuuden ja ilmastokysymykset, mutta vain harva naisiin kohdistuvan väkivallan ja pakolaisten kuntapaikat.

Puolueiden kuntavaaliohjelmissa tarkastelimme erityisesti aiheita, joihin liittyen Amnesty on antanut suosituksia kunnille. Näitä teemoja ovat kuntalaisten osallisuus, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen, kuntapaikkojen tarjoaminen pakolaisille, ilmastonmuutoksen torjunta ihmisoikeuksia kunnioittaen sekä ylipäätään ihmisoikeusperustainen päätöksenteko.

Kuntavaaliohjelmista selvisi, että kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia pidetään ilahduttavan tärkeinä: lähes jokaisen puolueen ohjelmassa on mainintoja kuntalaisten osallisuudesta. Myös ilmastotoimista on melkein kaikilla puolueilla jokin kannanotto – parilla puolueella tosin niitä kritisoiva.

Muissa teemoissa puolueiden ohjelmakirjaukset eroavat jyrkemmin toisistaan. Alla avataan, millä tavoin ihmisoikeusperustainen päätöksenteko, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta sekä ilmasto- ja pakolaiskysymykset näkyvät puolueiden kaavailemissa kuntapolitiikan linjoissa.

Ihmisoikeusperustainen päätöksenteko

Ihmisoikeuksien tulee olla keskeisessä roolissa, kun kunnissa päätetään kuntalaisia koskevista toimenpiteistä ja palveluista. Ihmisoikeuksien turvaaminen vaatii kuntapäättäjiltä ihmisoikeusosaamista ja ihmisoikeuksien huomioimista kaikissa toimenpiteissä.

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen varmistetaan osoittamalla niihin julkisia varoja kuntien talousarvioissa. Yhdenvertaisuus ja jokaisen ihmisen hyvinvoinnin edistäminen ovatkin vahvasti esillä useiden puolueiden kuntavaaliohjelmissa.

Keskusta esimerkiksi linjaa ohjelmassaan ihmisten hyvinvoinnin edistämisen olevan kaiken politiikan tavoitteena. Myös kokoomus ja liike nyt! painottavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien merkitystä. Asukkaiden välisen eriytymisen ja eriarvoistumisen vähentäminen on puolestaan esillä SDP:n kuntavaaliohjelmassa.

Lasten oikeudet ja toimien lapsivaikutusten arviointi nousevat esiin vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n, feministisen puolueen, kristillisdemokraattien ja suomen kommunistisen puolueen ohjelmissa. Sukupuolitietoista budjetointia peräänkuuluttavat feministinen puolue, RKP ja vihreät.

Liberaalipuolue ja sininen tulevaisuus näkevät kuntalaisten turvallisuuden takaamisen kuntien ydintehtävänä, ja perussuomalaiset ja suomen kansa ensin painottavat koulujen turvallisuuden merkitystä oppimiselle. Piraattipuolue tavoittelee tietoa hyödyntäen vapaata, yhdenvertaista, avointa ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa kuntatasolla ja puolestaan Avoin puolue kamppailee vaaleissa vapauden, ihmisten ja tulevaisuuden ratkaisujen puolesta keskittymällä erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin. Eläinoikeuspuolue haluaa kunnista ihmis- ja eläinoikeudet huomioivia edelläkävijöitä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen

Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus, joka koskettaa Suomessa valtavan monia. Silti väkivallan vastaiset toimet ovat kunnissa puutteellisia. Suoranaisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja lähisuhdeväkivallasta puhutaan vain muutaman puolueen vaaliohjelmissa. Väkivaltaan liittyvät teemat ovat voimakkaimmin esillä vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n, feministisen puolueen ja suomen kommunistisen puolueen kuntavaaliohjelmissa.

Toivotuista toimista etenkin palveluiden saatavuus ja varhainen tunnistaminen korostuvat: Kunnille laadittu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevä toimintamalli ja palvelupolku ovat esillä vihreiden kuntavaaliohjelmassa. RKP korostaa, että naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja palveluiden tarjoaminen väkivaltaa kohdanneille on kuntien tehtävä. Vasemmistoliitto ja feministinen puolue vaativat lähisuhdeväkivallan tai väkivallan tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Suomen kommunistinen puolue puolestaan painottaa kuntien keskeistä roolia vammaisiin henkilöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä, erityisesti turvakotien lisäämisen kautta.

Varsinaisia kirjauksia naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen ei ole eduskuntapuolueista SDP:llä, kokoomuksella, keskustalla, perussuomalaisilla, liike nyt!-puolueella tai kristillisdemokraateilla. Kuitenkin niin niiden kuin pienpuolueidenkin vaaliohjelmista löytyy kirjauksia palveluihin liittyen. Eduskuntapuolueista keskusta ja kristillisdemokraatit kirjaavat, että palveluiden ja hoidon on oltava lähellä. SDP painottaa näiden lisäksi myös palveluiden tasa-arvoa ja kokoomus puolestaan toivoo hoitojonojen purkua ja palveluiden toimivuutta. Liike nyt! haluaa ottaa palveluiden järjestämisessä huomioon kuntalaisten edun.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutoksen torjunta on ihmisoikeuskysymys. Ilmastotoimien välttämättömyys tunnustetaankin useiden puolueiden kuntavaaliohjelmakirjauksissa, ja lähes kaikkien ohjelmissa on jonkinlainen ilmastokirjaus. Hallituspuolueista (SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, RKP) jokainen nostaa esiin hiilineutraaliuden tavoittelemisen.

Muilta osin ilmastotyön painotuksissa on puolueiden välillä enemmän eroja. Vihreät korostavat tarvetta ilmastotoimien kestävälle siirtymälle sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksille ilmastotoimissa, jota peräänkuuluttaa myös vasemmistoliitto. Kokoomus ja kristillisdemokraatit, esimerkiksi painottavat päästöjen vähentämistä ja kierrättämistä. Feministinen puolue ja piraattipuolue taas toivovat varautumista ilmastokriisin tulevaisuuden vaikutuksiin.

SDP peräänkuuluttaa uudistuksia energiantuotantoon, liikkumiseen, yhdyskuntarakentamiseen sekä kiertotalouteen ja keskustan ohjelmassa painottuvat energia- ja ruokaomavaraisuus, kestävä kehitys ja ilmastomyönteisten valintojen kannattavuus. Liike nyt! kannustaa yrityksiä vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, ja RKP toivoo Suomesta edelläkävijää ilmastoasioissa. Avoin puolue kehottaa toimivien keinojen etsintään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Eläinoikeuspuolue korostaa ilmastotoimissa myös eläinten oikeuksia ja suomen kommunistinen puolue linjaa, että kuntien toimielimissä tulisi kuulla nuoria ympäristöaktivisteja.

Ilmastotoimiin kielteisesti suhtautuvat perussuomalaiset ja suomen kansa ensin, joista jälkimmäinen tosin kannattaa jätteiden lajittelua ja luontosuhdetta.

Pakolaisten kuntapaikat

Kuntapaikkojen tarjoaminen kiintiöpakolaisille ja turvapaikkaprosessissa oleskeluluvan saaneille on erityisen tärkeää, jotta Suomesta suojelua saaneet pääsevät leireiltä ja vastaanottokeskuksista kotouttamispalveluiden ääreen. Pakolaiskiintiöön ja kotoutumiseen liittyviä kirjauksia oli kuitenkin vain harvoilla puolueilla.

Kuntapaikkojen tarjoamisen pakolaisille ja turvapaikanhakijoille mainitsevat ainoastaan vihreät ja vasemmistoliitto. Näistä vasemmistoliitto kiinnittää erikseen huomiota tarpeeseen tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaiselle. Kristillisdemokraatit ja SDP puhuvat ohjelmistaan osallisuudesta maahanmuuttajat mukaan lukien.

Maahanmuutosta kuntavaaliohjelmassaan puhuvat eniten perussuomalaiset ja suomen kansa ensin, jotka painottavat kirjauksissaan kotoutumista edistävien palveluiden heikentämistä tai lopettamista. Kotoutumisen tärkeyden puolestaan nostavat esille RKP, vihreät, liike nyt!, feministinen puolue, avoin puolue, suomen kommunistinen puolue ja eläinoikeuspuolue.

Eduskuntapuolueista keskusta ja kokoomus eivät kommentoineet aihetta kuntavaaliohjelmissaan.

Vaalit lähestyvät – toimi kunnassasi!