Framsidan Vad gör vi?

Vad gör vi?

Amnesty International är en världsomfattande rörelse som arbetar för de mänskliga rättigheterna. Vi utreder och avslöjer brott mot de mänskliga rättigheterna överallt i världen, bedriver kampanj mot dylika brott samt arbetar för en mera rättvis värld.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Amnesty arbetar för en värld där alla människor åtnjuter de rättigheter som ingår i Förenta Nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnestys uppgift är att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna, utreda och avslöja allvarliga brott mot dessa samt arbeta emot sådana överallt i världen.

Amnesty gör omfattande utredningar om olika länders människorättssituation. På basis av informationen kan Amnesty sedan framföra konkreta rekommendationer till ländernas regeringar och myndigheter för att lösa problemen. Med hjälp av dessa utredningar lyfter Amnesty fram brott mot de mänskliga rättigheterna i dagsljus. Inom ramen för kampanjerna arbetar Amnesty exempelvis med regelbunden kontakt till myndigheter och politiker, samt med information, utbildning och opinionsbildning. Samtidigt verkar Amnesty aktivt för att förbättra situationen för enskilda människor vars rättigheter allvarligt kränkts.

 

De mänskliga rättigheterna

Med mänskliga rättigheter avses rättigheter som är gemensamma och lika för alla människor och som ingår i ett människovärdigt liv. De mänskliga rättigheterna är universella, det vill säga varje människa i hela världen har rätt till dem. De mänskliga rättigheterna finns fastslagna i internationella människorättsfördrag.

Varje stat bör respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter och grundrättigheter, oberoende av landets politiska, ekonomiska och kulturella system. För att människorättssystemet ska vara universellt är det väsentligt att de som gör sig skyldiga till kränkningar av mänskliga rättigheterna ställs inför rätta

 

Prioriteringar i vårt arbete

Amnestys Finländska sektion påverkar både internationellt och i hemlandet. Frågor där vi söker ändring gäller bl.a. diskriminering av minoriteter, tortyr, dödsstraff samt flyktingars rättigheter.

 

Tortyr, alltjämt ett problem

Tortyr är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Amnesty har fört kampanjer mot tortyr ända sedan 1960-talet. Trots det är tortyr fortfarande ett allmänt problem – även i Europa. Amnesty arbetar för att tortyr skall vara ovillkorligt förbjuden i hela världen och kräver att regeringarna vidtar åtgärder för eliminering av tortyr.

 

Dödsstraffet kränker rätten till liv

Dödsstraffet är ett oåterkalleligt straff som kränker de mänskliga rättigheterna. Dödsstraffet bryter mot den mest grundläggande av mänskliga rättigheter, nämligen rätten till liv. Amnesty motsätter sig bruket av dödsstraff överallt och i alla situationer.

 

Flyktingars mänskliga rättigheter

Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Orsakerna att lämna sitt hem och hemland är många. De flyr undan krig och oroligheter, förföljelse och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Oavsett anledning till varför en människa lämnar sitt hemland har hon eller han mänskliga rättigheter som måste respekteras och upprätthållas var hon eller han än befinner sig. De som flytt har rätt att söka trygghet i andra länder och få internationellt skydd. Amnesty arbetar globalt för flyktingars, migranters och asylsökandes rättigheter.

 

Utan rättvisa går de skyldiga fria

De som gjort sig skyldiga till allvarliga människorättskränkningar, såsom folkmord eller tortyr, blir ofta inte bestraffade för sina brott. På grund av straffriheten kan de skyldiga fortsätta med sina brott utan fruktan för att bli fast. Offren för sin del får varken upprättelse eller ersättningar för de lidanden de har utsatts för, och sanningen om vad som har hänt kommer inte fram. Amnesty arbetar för att allvarliga brott mot mänskliga rättigheter skall undersökas, för att de som misstänks för dem skall ställas inför rätta och för att offren för brotten skall ersättas. I Finland arbetar Amnesty för att Finland skall uppfylla sina internationella förpliktelser och därigenom stöda internationell straffrätt och verksamhet som riktar sig mot straffriheten.

 

Diskriminering av sexuella- och könsminoriteter

Runt om i världen förföljs, trakasseras, diskrimineras och t.o.m. mördas människor enbart på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Amnesty anser att rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet är en grundläggande mänsklig rättighet och att de som fängslats enbart på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet är samvetsfångar och kräver att de ska friges omedelbart och villkorslöst. Amnesty kräver att diskrimineringen av sexuella- och könsminoriteter elimineras såväl i samhälleliga strukturer som i människors attityder.

 

Romerna behandlas som skräp

Den romska minoriteten möter utbredd och allvarlig diskriminering i Europa. Romerna råkar ut för diskriminering inom utbildning, som arbetssökande och i samband med bostadsanskaffning. De romer som tigger på gatorna i Finland är en följd av denna diskriminerings- och fattigdomsspiral. Amnesty kräver att Europeiska Unionen och dess medlemsländer vidtar konkreta åtgärder för att bryta den onda cirkeln av diskriminering, fattigdom och exkludering som romerna lever i.

 

Kvinnors rättigheter= mänskliga rättigheter

Så gott som alla världens länder har förbundit sig att arbeta för att förbättra kvinnornas ställning. Trots det har inte tillnärmelsevis alla världens kvinnor fullständiga mänskliga rättigheter. Problemen gäller bland annat sexuella rättigheter och rätt till reproduktiv hälsa samt att kvinnor ofta har en sämre ekonomisk ställning än män. I Finland är våld mot kvinnor ett allvarligt problem.

 

Inga vapen i fel händer

Varje år dör över en halv miljon människor i väpnade konflikter eller på grund av väpnat våld. Små och lätta vapen är orsaken till åtminstone 60 procent av alla människorättskränkningar. Våren 2013 godkände FN:s generalförsamling ett historiskt vapenhandelsavtal som kommer att rädda miljontals liv. Avtalet förbjuder vapenexport till länder där man vet att de skulle kunna användas i samband med krigsbrott, brott mot mänskligheten eller sannolikt leda till allvarliga människorättsbrott. Amnesty har i 20 år arbetat för ett internationellt bindande vapenhandelsavtal och hade en central roll i arbetet för avtalets människorättsprinciper.

 

Terrorism och mänskliga rättigheter

Amnesty fördömer skarpt alla våldsdåd som riktas mot civila, däribland terrordåd, och betraktar bekämpning av terrorism som viktig för att garantera civilpersoners säkerhet överallt i världen. Regeringarnas strikta åtgärder mot terrorismen har emellertid lett till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Förenta Staternas ”krig mot terrorismen” har försvagat respekten för internationella människorättsavtal.

 

För att kunna påverka i dessa teman (se ovan) krävs långsiktigt och målmedvetet arbete. I praktiken innebär det att Amnesty håller kontakt med myndigheterna och kräver att de mänskliga rättigheterna beaktas både i Finlands nationella och internationella angelägenheter liksom även i EU och FN. Amnestys sakkunniga träffar representanter från ministerierna och andra organisationer för att få till stånd lagändringar. Amnesty informerar om sina teman i olika medier och genom aktivistevenemang runt om i Finland. Organisationen deltar i den allmänna diskussionen gällande t.ex. romernas rättigheter och bidrar med en människorättssynvinkel på aktuella ämnen.

 

Personer i fara

1600x548_Ihmiset2

Arbetet för människor som är utsatta för fara är kärnan i och utgångspunkten för Amnestys verksamhet. Genom att skydda enskilda människor vill Amnesty även få till stånd en mera omfattande förändring.

 

Alejandro Solalinde

Människorättsförsvararen fader Solalinde skyddar emigranter i Mexiko från kriminella gäng. Han har upprepade gånger blivit hotad på grund av sitt arbete. Hans liv är i fara.

Den katolska prästen fader Alejandro Solalinde Guerra ser det som sin livsuppgift att skydda emigranter – som tar sig genom Mexiko till USA – från kriminella gäng. Fader Solalinde och hans medarbetare har blivit både hotade och skrämda men fortsätter modigt sitt jobb. Solalinde har öppet fördömt det sätt på vilket de Mexikanska myndigheterna behandlar papperslösa emigranter.

Fader Solalinde är föreståndare för en tillflyktsort för emigranter i Ciudad Ixtepec i delstaten Oaxaca. Stället erbjuder humanitär hjälp åt emigranter på väg från Syd- och Centralamerika till Nordamerika. Emigranterna faller ofta offer för kriminella gängs våld och får heller ingen hjälp från myndigheterna.

Solalinde blir med jämna mellanrum hotad av kriminella gäng som utnyttjar emigranterna och lokala myndigheter som är fientligt inställda till dem. Mexiko är ett mycket farligt ställe för människorättsförsvarare. De hotas, trakasseras, anklagas för grundlösa brott och även dödas på grund av sitt arbete. Den internationella kampanjen har gett resultat. Solalinde fick i början av året 2011 två livvakter. De volontärer som jobbar med emigranterna har dock inte blivit erbjudna skydd och hotelserna fortsätter fortfarande.

Amnesty kräver att Solalinde och hans arbetskamrater erbjuds effektivare skydd. De mexikanska myndigheterna skall försäkra sig om att fader Solalinde och hans arbetskamrater skall kunna utföra sitt arbete utan att behöva vara rädda för repressalier.

I oktober 2013 besökte Solalinde som Amnestys och filmfestivalen Cinemaissis gäst Finland. Under besöket träffade han bl.a. Amnestys aktivister, myndigheter samt representanter för kyrkan och olika organisationer.

 

Norma Cruz

Guatemalanska Norma Cruz arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter. Våld mot kvinnor är ett stort problem i Guatemala. Norma Cruz har på grund av sitt arbete utsatts för flera dödshot men de skyldiga har inte ställts inför rätta. Guatemalanska Norma Cruz har grundat Fundación Sobrevivientes – en organisation som fokuserar på kvinnors och flickors rättigheter. Organisationen dokumenterar våldsdåd mot kvinnor samt hjälper kvinnor att kräva sina rättigheter. Organisationen upprätthåller även ett skyddshem för våldsoffer. Norma Cruz har på grund av sitt arbete utsatts för flera dödshot och även hennes släktingar har blivit hotade.

Alltsedan maj 2009 har Norma Cruz utsatts för tiotals hot, på grund av att hennes organisation har gett våldtagna flickor juridisk hjälp. Under de hotfulla telefonsamtalen och – meddelandena har gärningsmännen hotat att hämta Normas dotters huvud på ett fat.

Personen som under 2009 hotade Norma Cruz dömdes i juli 2011 att betala böter. Norma Cruz företrädare är av den åsikten att rättegången är ett viktigt prejudikat. Brottsutredningar gällande brott mot människorättsförsvarare är oftast ineffektiva och de skyldiga ställs sällan inför rätta. Rättegången har även lyft fram hoten som riktas mot människorättsförsvarare i offentlighet.

Enligt Norma Cruz företrädare har den internationella påtryckningen spelat en stor roll i att brottsutredningen framskridit och att rättegången blev hållen.

Utredningen gällande dödshoten gentemot Norma Cruz, hennes släktingar och organisationens medlemmar år 2010 har den allmänna åklagaren inte rapporterat om någon framgång. Hoten fortsätter trots att Guatemalanska polisen skyddar Norma Cruz, hennes släktingar och organisationens medlemmar.

Våld mot kvinnor är ett stort problem i Guatemala. Den kultur av straffrihet och likgiltighet gentemot våldsbrott som råder i landet framkallar våld mot kvinnor.

Amnesty kräver att myndigheterna omedelbart utreder alla dödshot gentemot Norma Cruz och ställer de skyldiga till svars. Domen från juli är ett bra utgångsläge för att alla personer som gjort sig skyldiga till hot skall ställas till svars.

Följ oss: