Vad är mänskliga rättigheter? 
Mänskliga rättigheret är utgångspunkten och syftet för Amnestys arbete

Vad är mänskliga rättigheter? 

Med mänskliga rättigheter avses rättigheter som tillkommer alla människor överallt i världen. Mänskliga rättigheter är utgångspunkten och målet för Amnestys verksamhet.

Allt Amnesty gör handlar om mänskliga rättigheter. Vare sig det gäller att bekämpa våld mot kvinnor, främja rättigheterna för asylsökande och flyktingar, eller driva kampanj för translagen grundar sig Amnestys utgångspunkter och målsättningar på att försvara de mänskliga rättigheterna.

Bekanta dig med Amnestys uppgifter

Mänskliga rättigheter grundar sig på juridiskt bindande avtal

Mänskliga rättigheter handlar inte bara om värden och målsättningar, utan är en del av juridiskt bindande internationell rätt. De grundar sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948, vars centrala budskap är att alla människor föds fria med lika i värde och rättigheter. Förklaringen lägger grunden för människorättsnormer och har gett upphov till avtal om medborgerliga och politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Inom ramen för människorättsavtalen förbinder sig staterna att trygga vissa rättigheter för sina medborgare och andra människor som befinner sig på statens territorium. För att mänskliga rättigheter ska bli verklighet bör staten respektera och skydda mänskliga rättigheter för alla individer och trygga att de omsätts i praktiken.

Mänskliga rättigheter tillhör alla

De rättigheter som finns listade i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är exempelvis åsikts- och yttrandefrihet, skydd mot diskriminering, tortyr och godtyckliga gripanden. I förklaringen ingår också rätt till social trygghet och tillräcklig levnadsstandard som tryggar hälsa och välfärd, näring, klädsel, inkvartering och hälsovård.

De mänskliga rättigheterna är universella. Det innebär att de bekämpar diskriminering utgående från kön, hudfärg, samhällelig ställning eller annan motsvarande orsak. Människor i alla världsdelar åtnjuter mänskliga rättigheter, oberoende av kultur- och inkomstskillnader. En människa kan inte berövas sina mänskliga rättigheter genom myndighetsbeslut, inte heller om person själv skulle önska det.

De mänskliga rättigheterna övervakas av många

Förverkligandet av mänskliga rättigheter övervakas såväl på nationellt, regionalt som internationellt plan av domstolar och olika tillsynsorgan. Därtill främjar människorättsförsvarare och medborgarorganisationer som Amnesty att mänskliga rättigheter respekteras på ett lokalt plan och att kränkningar förebyggs.

Mänskliga rättigheter är grundläggande, universella och okränkbara.