Transpersoners rättigheter
Vårt arbete

Transpersoners rättigheter

En transperson är en människa vars könsidentitet inte överensstämmer med det kön som personen tilldelades vid födelsen. Upplevelserna av könsdysfori är individuella. En transperson kan exempelvis vara kvinna eller man med transbakgrund, eller icke-binär.

I Finland definieras villkoren för fastställandet av könstillhörighet med den så kallade translagen.

Enligt Amnestys rapport The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe är kraven som den finländska translagen ställer på att korrigera juridiskt kön kränkande mot grundläggande och mänskliga rättigheter, och leder till att transpersoners välbefinnande äventyras. Med det juridiska könet avses beteckningen i befolkningsregistret, och fastställandet av det juridiska könet betyder en ändring av denna beteckning.

Hur arbetar Amnesty för transpersoners rättigheter?

Amnesty har utövat påverkansarbete och fört gemensam kampanj med regnbågsaktörer för en ny translag i redan över ett årtionde.

Amnesty kräver att

  • Translagen i Finland revideras så att den respekterar människors självbestämmanderätt.
  • Fastställandet av det juridiska könet bör i fortsättningen utgå från en persons egen anmälan, och processen ska vara snabb, öppen och smidig, och respektera människors integritet och människovärde.
  • De juridiska och medicinska processerna bör skiljas åt, och vården utgå från behoven hos den person som lider av könsdysfori.
  • I samband med revideringen av translagen bör man slopa gränsen på 18 år för fastställandet av det juridiska könet. Målet med lagstiftningen ska vara att trygga barnets bästa och skydda från samhällelig diskriminering.
  • Lagreformen kring fastställandet av det juridiska könet måste även erkänna icke-binära personers självbestämmanderätt.

Lagen kränker mänskliga rättigheter

I sin nuvarande form förenar Finlands translag fastställandet av det juridiska könet med den medicinska processen. Det här leder till att många transpersoners rättigheter kränks i Finland.

Också de kommittéer som övervakar efterlevnaden av människorättsavtal har upprepade gånger påpekat att den nuvarande lagen kränker mänskliga rättigheter. När FN utförde sin periodiska granskning av människorättsläget i Finland rekommenderades en reform av translagstiftningen av flera länder.

Translagen har många problem

Den person som önskar fastställa sitt juridiska kön måste enligt rådande lagstiftning uppvisa intyg över sterilitet och en medicinsk utredning som kräver omfattande undersökningar. Många som genomgått denna process har kritiserat utredningarna för att personer förväntas uppträda stereotypt i enlighet med sitt kön.

År 2017 slog Europadomstolen fast att kravet på sterilisering kränker mänskliga rättigheter. Steriliseringskravet kränker rätten att inte utsättas för grym, omänsklig och förnedrande behandling. Kravet tvingar personer som vill korrigera sitt kön att genomgå hormonbehandlingar som leder till sterilitet. Finland är det enda landet i Norden som förutsätter sterilitet av transpersoner som önskar att fastställa sitt juridiska kön.

Translagens strikta åldersgräns på 18 år gör det inte heller möjligt att beakta barnets bästa i enskilda fall. Att frångå åldersgränsen vid fastställandet av juridiskt kön är centralt för att barnens rättigheter ska tryggas.

Den nuvarande lagen tar inte icke-binära personer i beaktande. För att motarbeta diskriminering på grund av könsidentitet vore det viktigt att dessa personer framöver hade möjligheten att välja annan könstillhörighet än man eller kvinna.

Globala framsteg

I Finland inleder årligen hundratals personer könsbekräftande vård. I Europa lever uppskattningsvis 1,5 miljoner personer som inte känner igen sig i det kön som de tilldelats vid födseln.

För första gången ingår målet att revidera translagen i Finlands regeringsprogram. Centralt för reformen är att skilja åt de juridiska och medicinska processerna. Efter reformen blir det möjligt att korrigera sin könsbeteckning i personuppgifterna med egen anmälan.

Just nu reformeras lagar kring fastställandet av juridiskt kön på olika håll i världen. Bland annat i Sverige, Spanien, Portugal och Nederländerna har man frångått kravet på sterilitet. Den strikta åldersgränsen på 18 år har också slopats bland annat i Norge, Argentina och Nederländerna.