Etusivu Blogi Mitkä puolueet kannattavat suostumuslakia ja tukipalvelujen lisäämistä seksuaalirikosten uhreille?

Mitkä puolueet kannattavat suostumuslakia ja tukipalvelujen lisäämistä seksuaalirikosten uhreille?

Eduskuntavaalien alla tehokkaammalle seksuaalirikoksiin puuttumiselle on laaja kannatus, mutta puolueiden kannat eroavat siinä, mitä ne haluaisivat uudistaa. Uudistushalu liittyy muun muassa raiskauksen määritelmään, seksuaalirikosten rangaistusten koventamiseen sekä uhrien tukipalvelujen ja viranomaisresurssien lisäämiseen.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Suomea kriminalisoimaan seksuaaliset teot, joihin uhri ei ole antanut suostumustaan. Tällä hetkellä näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi raiskaus määritellään väkivallan tai uhrin avuttoman tilan kautta.

Tutkimuksemme Oikeuksien arpapeli osoitti, kuinka nykyistä raiskauksen määritelmää voidaan tulkita monella tavalla. Analysoimiemme viranomaisratkaisujen joukossa oli lukuisia tapauksia, joissa uhri ei ollut suostunut sukupuoliyhteyteen. Tuomioistuin, syyttäjä tai poliisi kuitenkin katsoi, ettei rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Esimerkiksi yhdessä tuomiossa käräjäoikeus totesi:

”Asianomistaja ei ollut omankaan kertomuksensa mukaan vastustellut tilanteessa vastaajaa vaan pikemminkin hän oli jähmettynyt tilanteeseen ja teeskennellyt nukkuvaa. – – Kysymys ei tällaisessa tilanteessa ole rikoksesta siitäkään huolimatta, että asianomistaja oli ollut täysin passiivinen ja lähtökohtaisesti sukupuoliyhteyteen haluton.”

Seksi ilman suostumusta on raiskaus

Vaaliohjelmien mukaan kahdeksan puoluetta uudistaisi seksuaalirikosten määritelmiä. Näistä kuusi määrittelisi raiskauksen uhrin suostumuksen puutteen kautta. Suunta on jo kohti suostumusperustaisuutta: sekä oikeusministeriö että eduskunta haluavat, että suostumuksen aseman vahvistamista seksuaalirikosten määrittelyssä arvioidaan.

Yli 400 ehdokasta on antanut Suostumus2018-kampanjan vaalilupauksen, jossa he sitoutuvat määrittelemään raiskauksen jokaisen rajoja kunnioittavaksi. Vain kyllä tarkoittaa kyllä.

Viimeinen on erityisen tärkeä. Oikeusministeriö on asettanut seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen vähimmäistavoitteeksi, että rangaistavaa olisi, mikäli sukupuoliyhteys tapahtuu uhrin ilmaiseman tahdon vastaisesti – ei tarkoittaa ei. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä on useita tilanteita, joissa uhri ei kykene kieltämään tekijää. Uhri saattaa kokea lamaantumisreaktion tai tilanne on niin yllätyksellinen, ettei uhri ehdi kieltää tekijää. Toisinaan tilanne voi olla uhrille niin erikoinen ja uusi, ettei hän edes hahmota, mitä tekijä on tekemässä.

Seksuaalirikoslainsäädännön on tunnistettava, että kenelläkään ei ole oikeutta olettaa suostumuksen olemassaoloa – suostumus ilmenee vain toisen osapuolen vapaaehtoisesta, aktiivisesta osallistumisesta. Epäselvissä tilanteissa on velvollisuus varmistaa, antaako toinen suostumuksensa seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Rangaistuksesta ei ole hyötyä, jos tekijä ei jää kiinni

Neljä puoluetta tiukentaisi seksuaalirikosten rangaistuksia yleisesti. Nykyisellään esimerkiksi raiskauksesta tuomitaan useimmiten ehdollista vankeutta (57%:ssa tapauksia), keskimäärin vuosi ja viisi kuukautta. 40%:ssa tapauksista on tuomittu kuitenkin ehdotonta vankeutta, keskimäärin kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Onko se paljon vai vähän? 

Rangaistuksen pituutta olennaisempaa on sen vaikuttavuus. Lisäksi vaikuttavastakaan rangaistuksesta ei ole hyötyä, jos tekijä ei jää kiinni tai häntä ei tuomita.

Rikosuhritutkimusten mukaan noin 50 000 naista Suomessa kokee seksuaalista väkivaltaa vuosittain. Vuonna 2017 poliisin tietoon tuli kuitenkin vain 1 482 epäilyä 15-74-vuotiaaseen naiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Piilorikollisuuden määrä on siis valtava. Lisäksi vain noin kolmasosa tietoon tulleista rikoksista käsitellään oikeudessa ja langettava tuomio annetaan näistä kahdessa kolmasosassa.

Rikosten selvittäminen ja tukipalvelut vaativat yhteiskunnalta myös taloudellista panostusta

Kiinnijäämisriskin ja tuomitsemisprosentin nostaminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten kesken sekä seksuaalirikosten käsittelyyn koulutettuja ja kokeneita poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita. He tarvitsevat myös riittävät resurssit seksuaalirikosten tehokkaaseen ja joutuisaan tutkimiseen.

Erityisesti poliisille ilmoittamisen kynnystä tulisi madaltaa. Tämä vaatii panostusta uhrien tukipalveluihin sekä luottamusta siihen, että poliisi ja oikeuslaitos osaavat käsitellä seksuaalirikoksia uhria kunnioittavalla tavalla ja häntä syyllistämättä.

Väkivallatonta Suomea ei saavuteta ilmaiseksi: väkivallan kitkeminen vaatii julkisten varojen kohdentamista poliisin, oikeuslaitoksen ja tukipalvelujen toimintaan. Kahdeksan puoluetta tunnistaa tämän vaaliohjelmissaan.

Olennaista rangaistuksen vaikuttavuus

Ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta voi lisätä esimerkiksi oheissakko, yhdyskuntapalvelu tai vuoden 2020 alussa käyttöön tuleva valvontarangaistus. Tällainen oheisseuraamus voidaan määrätä, jos ehdollista vankeutta ei yksinään voida pitää riittävänä rangaistuksena.

Valvontaan voitaisiin sisällyttää myös kuntoutusta tai muuta avohoitoa. Väkivallan katkaisuohjelma, jossa rikoksentekijää autetaan tunnistamaan ja muuttamaan asenteitaan sekä käyttäytymismallejaan ja tunnustamaan rikoksesta uhrille aiheutunut kärsimys, lisää rangaistuksen vaikuttavuutta.

”Toiveeni olisi ollut, että tekijä olisi voinut päästä mukaan tällaiseen [väkivallan katkaisu]ohjelmaan, sillä koen myös hänen olevan oikeutettu apuun ja tukeen huolimatta siitä, ettei hän tuntunut oikeusprosessin aikanakaan oikein sisäistäneen mitä on tapahtunut – ja ehkäpä juuri siksi. Olen myös siinä uskossa, etten valitettavasti ole tekijän ainoa uhri, mutta totisesti toivon olevani se viimeinen. – – Oikeudenmukaisintahan olisi, että kaikki näistä rikoksista tuomitut saisivat osallistua tällaiseen hankkeeseen tai ohjelmaan riippumatta siitä missä ja miten suorittavat rangaistustaan”, kertoi Amnestyn haastattelema selviytyjä tutkimuksessa.

Seksuaalirikosten saralla on paljon tehtävää. Tarvitsemme kansanedustajia, jotka eivät tyydy siihen, että seksuaalirikoksiin liittyvää lainsäädäntöä parannetaan. Siitä pitää tehdä maailman paras.

Teksti: Otava Piha. Kirjoittaja toimii Amnestyn Suomen osastossa tutkijana.

Blogissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta järjestön virallista kantaa.

Tutustu myös vaalisivuihimme.

Puolueiden hallitusohjelmakannat aikuisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyen:

SDP: Uudistetaan seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädäntöä. Raiskaus tulee määritellä suostumuksen puutteen kautta. Raiskauksessa käytetyn muun väkivallan tulee olla rangaistuksen koventamisperusteena. Jotta uuden määritelmän tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla maassa ja kaikkien rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten kuten poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen toimesta voidaan varmistaa, tarvitaan lainsäädäntöön tulkintaohjeet ja viranomaisille koulutusta.

Seksuaalirikosten rangaistustasoja arvioidaan ja kiristetään kokonaisuudessaan.

Väkivallan uhrien tukipalvelujen määrä on nostettava tarvetta vastaavaksi ja väkivallan vastaiselle työlle on varattava riittävät resurssit valtion budjetista.

Vasemmistoliitto: Seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehdään valtakunnallinen toimenpideohjelma. Seksuaalirikoslainsäädäntöä täytyy uudistaa muun muassa lisäämällä suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkistöön.

Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tukikeskuksia ja matalan kynnyksen palveluita pitää perustaa koko maahan, ja turvakotipaikkojen määrä pitää nostaa Euroopan neuvoston edellyttämälle tasolle.

Vihreät:  Määritellään suostumuksen puute raiskauksen kriteeriksi. Puututaan sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja nostetaan poliisin, nuorisotoimen ja koulujen resursseja ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Feministinen puolue: Uudistetaan seksuaalirikoslaki​. Uudistetaan seksuaalirikoslainsäädäntö itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi siten, että raiskauksen tunnusmerkistö perustuu suostumuksen puutteeseen, jolloin myös tahdonvastainen yhdyntä toimintakyvyttömän tai vammaisen kanssa on aina raiskaus, ei seksuaalista hyväksikäyttöä.

Parannetaan uhrin asemaa oikeusprosessissa, laajennetaan seksuaalirikoksien uhreja auttavat palvelut valtakunnallisiksi ja tuodaan ne valtion pysyvän rahoituksen piiriin. Laajennetaan seksuaalisen ahdistelun rikosnimikettä koskemaan myös sanallista häirintää.

RKP: Haluamme seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen sekä lisätä turvakoteja ja raiskauskriisikeskuksia. Ehkäistään ja puututaan pari- ja lähisuhdeväkivaltaan muun muassa tehostamalla lähestymiskieltoa.

Eläinoikeuspuolue: Rikoslaissa raiskauksen määritelmä on muutettava perustumaan keskeisesti suostumuksen puutteeseen.

Kokoomus: Toteutetaan raiskaus- ja hyväksikäyttörikosten kokonaisuudistus. Vahvistetaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja uhrin asemaa. Kiristetään etenkin seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia.

Lisätään turvakotipaikkoja, kartoitetaan ja toteutetaan keinoja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi.

Vahvistetaan viranomaisten mahdollisuuksia ylläpitää ihmisten oikeutta elää turvassa niin kotonaan kuin julkisilla paikoilla. Sekä poliisin, syyttäjän että tuomioistuinten voimavarojen on oltava riittävät rikosten tutkimiseksi ja laillisen järjestyksen turvaamiseksi kaikkialla maassa.

Keskusta: Rikoksen uhrin ja hänen omaistensa aseman parantamista on jatkettava. Vakavien ihmisten henkeen, terveyteen ja koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten seuraamukset on saatava vastaamaan entistä paremmin kansalaisten oikeudentajua.

Yksikään koti ei saa olla perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaiettu vankila. Haluamme luoda lisää matalan kynnyksen tuki- ja hoitopalveluita väkivallan uhreille ja tekijöille. Turvakotien paikkojen riittävyys pitää varmistaa. Etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen työntekijöiden osaamista väkivallan tunnistamisessa pitää vahvistaa.

Poliisin, ambulanssin ja paloauton on tultava paikalle nopeasti hädän hetkellä asuinpaikasta riippumatta. Poliisi kuuluu joka pitäjään. Keskustan mielestä Suomeen on palkattava 650 uutta poliisia vuoteen 2023 mennessä. Myös poliisin läsnäoloa verkkoympäristössä pitää vahvistaa.

Sininen tulevaisuus: Väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomiot kovemmiksi, nettisaalistaminen kuriin.

Liike Nyt: Keskeinen osa yksilön arvostamista on yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Siksi Liike Nyt jäsenet ovat äänestäneet tiekartan (vaaliohjelman) painopisteeksi myös raiskauksen tunnusmerkistön uudistaminen suostumuksen puutteen perustalta, kuten Suostumus-kansalaisaloite vaatii.  

Uhrien tukitoimet on nostettava keskeisempään asemaan, ja resurssit tukipalveluille turvattava. Suomen ensimmäinen SERI-keskus Uudellamaalla on osoittanut näiden tukitoimien tarpeellisuuden, ja kokemusten perusteella samat palvelut tulee ulottaa myös muualle Suomeen. Näin voidaan varmistaa, että seksuaalirikoksen uhreille on tarjolla riittävää tukea ja apua.

Kristillisdemokraatit: Viranomaisten toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava. Kannatamme poliisien määrän kasvattamista tuhannella henkilötyövuodella.

Uskottava ja saavutettavissa oleva tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion keskeinen perusta. Kansalaisten luottamus oikeuslaitokseen perustuu vahvasti siihen, että oikeusturva toteutuu ja oikeudenkäynnit koetaan riippumattomiksi. Oikeusprosessit eivät saa pitkittyä kohtuuttomiksi.

Seuraavilla puolueilla ei ole hallitusohjelmakantoja aikuisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyen:

Perussuomalaiset, Suomen Kansa Ensin, Piraattipuolue, Itsenäisyyspuolue, Liberaalipuolue, Kansalaispuolue, SKP, Kommunistinen Työväenpuolue ja Seitsemän tähden liike.  

Lähteenä on käytetty puolueiden vaaliohjelmia.

Tutustu myös vaalisivuihimme 

Seuraa meitä: