Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Ihmisoikeuskasvatus on harkittua, tavoitteellista ja osallistavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on voimaannuttaa yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteena on luoda ja ylläpitää ihmisoikeuskulttuuria kansainvälisesti tunnettujen ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteeseen päästään antamalla ihmisille tiedot ihmisoikeuksien sisällöistä sekä taidot niiden toimeenpanemiseksi. Lisäksi pyritään vaikuttamaan ihmisen arvoihin ja asenteisiin.

Kasvatusta ihmisoikeuksista. Tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien arvoista, normeista, toimintaperiaatteista ja mekanismeista.

Kasvatusta ihmisoikeuksien kautta. Opettaminen ja oppiminen toteutetaan kasvattajan ja opiskelijoiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Opettaminen ja oppiminen osallistaa kaikki ja opetusmenetelmät ovat demokraattisia.

Kasvatusta ihmisoikeuksiin. Opetus voimaannuttaa ihmisiä nauttimaan ja käyttämään omia oikeuksiaan, sekä kunnioittamaan ja puolustaa muiden oikeuksia.

http://www.amnesty.org/en/human-rights-education

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistus 2011

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen, ja joka siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia. Ihmisoikeuskasvatus antaa ihmisille tietoja, taitoja ja ymmärrystä omien asenteiden ja toimintatapojen kehittämiseksi vahvistamaan ihmisoikeusmyönteistä kulttuuria. Tähän kuuluu sekä omien oikeuksien tunnistaminen, että toisten oikeuksien kunnioittaminen.

Ihmisoikeuskasvatuksen tulee sisältää:

a)      opetusta ihmisoikeuksiin liittyvistä arvoista (esim. ihmisarvon loukkaamattomuus ja yhdenvertaisuus),

b)      normeista (esim. ihmisoikeusjulistus ja kansainväliset sopimukset, sekä kansallisesti perusoikeudet) ja

c)      mekanismeista (esim. valtion velvollisuus turvata ihmisoikeuksien toteutuminen, yksilön oikeus vedota ihmisoikeuksiin ja mahdollisuus valittaa loukkauksista ja saada hyvitystä, valtion velvollisuus raportoida ihmisoikeustilanteesta kv. elimille).

d)      Lisäksi opetuksen tulee tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla (esim. toimintaympäristö ja –opetusmenetelmät ovat osallistavia ja inklusiivisia) ja sen tulisi

e)      voimaannuttaa ihmisiä ihmisoikeuksien toteutumiseksi (esim. rohkaisemalla ihmisiä puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin).

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx

Miten Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta?

Amnestyn Suomen osasto tekee ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Kampanjoimme kouluissa kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta ja keräämällä varoja päivätyökeräyksellä. Päivätyökeräyksen teemana 2019 on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Tuemme kampanjoivia kouluja ja opettajia työssään verkkokoulutuksella. Koulutamme aktivistejamme, tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa.

Amnestyn Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä. Työn tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen jalkautumista kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen Suomessa – niin opettajien, kasvattajien kuin viranhaltijoidenkin. Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus tulee aina tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen on valtion velvollisuus.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.net -hankkeessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. Näiden hankkeiden ja verkostojen yhteistyön pohjalta on syntynyt mm. kaikille avoin Johdatus ihmisoikeusajatteluun -verkkokurssi ja eri opettajankoulutuslaitoksia vuosittain kiertävä Maailma koulussa -seminaarikokonaisuus. Olemme mukana myös Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeessa, sekä sitä edeltäneessä Koulu maailmaa muuttamaan -opettajien täydennyskoulutushankessa.

Ota yhteyttä: ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Emma Åman emma.aman@amnesty.fi

Lue lisää:

Kotimaan vaikuttamistyö

Kansainvälinen vaikuttamistyö

Maailma koulussa –seminaarisarja opettajankoulutuslaitokselle

Globaalikasvatusta tekevät järjestöt, Amnesty mukaan lukien järjestävät eri puolilla Suomea yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa Maailma koulussa -seminaareja, joiden tarkoituksena on kertoa globaalikasvatuksesta ja järjestöyhteistyön mahdollisuuksista tuleville opettajille ja muille kiinnostuneille. Seminaarin sisältö tukee opetussuunnitelmien tavoitteita ja tuo osallistujille käytännöllisiä työkaluja, joilla tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. Päivä rakentuu luento-osuuden, toiminnallisten menetelmätyöpajojen ja järjestöjen materiaalitorin pohjalle.

http://www.globaalikasvatus.fi/verkosto/maailma-koulussa-seminaarit

Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen kansainvälinen rakenne

Amnestyn kansainväliseen ihmisoikeuskasvatuksen ammattilaisten verkostoon kuuluu 180 kasvattajaa 66 maassa. Verkoston päätoimistot sijaitsevat Lontoossa, Oslossa (IHREC), Dakarissa ja Beirutissa. Verkoston jäsenet tapaavat toisiaan 2-3 vuoden välein kansainvälisessä ihmisoikeuskasvatuksen foorumissa sekä sisäisissä koulutuksissa.

Verkoston tehtävänä on:

  • Hyvien ihmisoikeuskasvatuskäytänteiden jakaminen
  • Opetusmateriaalien yhteinen tekeminen ja jakaminen
  • Oman ihmisoikeuskasvatushenkilöstön osaamisen varmistaminen, jotta Amnestyn kasvatus- ja koulutustyö on mahdollisimman laadukasta ja tehokasta
  • Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen liikkeen sisällä ja muiden kumppanien kanssa

http://amnesty.org/en/human-rights-education