Lausunto valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta