Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta

Euroopan komissio on antanut 23.9.2020 tiedonannon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta, joka sisältää useita lainsäädäntöehdotuksia, joista osa on täysin uusia ja osa muutettuja ehdotuksia vuonna 2016 annetuista esityksistä. Näistä käsitellään nyt komission muutettua ehdotusta asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta eli niin sanottua seulontaasetusta.

Amnesty toteaa, että se ei kannata seulontamenettelyn käyttöönottamista siihen liittyvien lukuisten ihmisoikeusongelmien vuoksi. Mikäli menettelyn käyttöönottoon kuitenkin jäsenmaiden neuvotteluissa päädytään, tulee Suomen varmistaa, että menettelystä luodaan mahdollisimman ihmisoikeusmyönteinen. Amnesty käy seuraavassa läpi seulontamenettelyä koskevan ehdotuksen ihmisoikeusongelmia ja esittää, miten Suomen tulee kannassaan niihin vastata.

Lataa lausunto