Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen

Amnesty yhtyy luonnoksessa esitettyyn näkemykseen siitä, että erillissäännöksellä tunnistetaan avioliittoon pakottaminen ihmisoikeusloukkaukseksi. Amnesty kuitenkin katsoo, että nyt lausunnon kohteena olevassa luonnoksessa esitettyjä sääntelymalleja on kehitettävä edelleen, jotta valtio täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa.

Amnestyn näkemys on, että lakiin on sisällytettävä ehdotetun kumoamisen lisäksi myös mahdollisuus avioliiton mitätöintiin. Näin avioliittoon pakotettu osapuoli voisi arvioida tapauskohtaisesti, mikä päättämismenettely olisi hänen etunsa mukaista ja mahdollisten yhteisten lasten paras etu.

Amnesty ei kannata luonnoksessa esitettyä ehdotusta, jotka kytkee alaikäisavioliiton tunnustamisen Suomessa asumiseen. Kynnys lapsena solmitun avioliiton tunnustamiseen pitäisi olla hyvin korkealla riippumatta siitä, onko osapuolilla ollut avioliiton solmimishetkellä side Suomeen vai ei.

Lataa koko lausunto