Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta