Asenne esiin -mielipidekysely

Alkuvuodesta 2010 Amnestyn Suomen osasto toteutti osana Joku raja! -kampanjaa yhdessä Lapin yliopiston kanssa kyselytutkimuksen suomalaisten mielipiteistä ja asenteista raiskauksia kohtaan.

Kyselyssä tiedusteltiin myös näkemyksiä oikeuslaitoksen toiminnasta. Kyselyn kysymykset olivat pääosin samoja kuin Englannissa, Irlannissa ja Ruotsissa toteutetuissa kyselyissä käytetyt. Vertailtavuuteen pyrittiin ensisijaisesti naapurimaan Ruotsin kanssa.

Yhteenveto tuloksista
  • Noin puolet vastanneista suomalaisista pitää seksuaalista väkivaltaa melko suurena ongelmana. Noin kolmanneksen mielestä seksuaalinen väkivalta on melko pieni ongelma. Suomalaisten mielestä seksuaalinen väkivalta on selvästi pienempi ongelma kuin Ruotsissa toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa. Naiset pitävät seksuaalista väkivaltaa ongelmana useammin kuin miehet.
  • Suomalaiset olettavat poliisille tehtyjen raiskausilmoitusten johtavan selvästi useammin oikeustoimiin, kuin mitä tosiasiallisesti tapahtuu.
  • Vaikka yleisesti vastaajat eivät siirtäneet raiskatulle vastuuta raiskatuksi tulemisesta, nähtiin selkeä kieltäytyminen asiana, josta naisilla on vastuu.
  • Vain 30 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei mikään tutkimuksessa esitetty tilanne vähentäisi tekijän vastuuta raiskauksesta. Suurin osa vastaajista näkee tekijän vastuun vähenevän ainakin jossakin tutkituissa tilanteissa. Nuorimmat ja vanhimmat vastaajat ovat uhria kohtaan ankarampia kuin muut.
  • Naiset ja miehet vastaavat Suomessa samankaltaisemmin kuin Ruotsissa raiskauksen vastuuta käsitteleviin kysymyksiin. Miehet kuitenkin arvioivat aiemman suhteen tai seksin harrastamisen olevan useammin tekijän vastuuta lieventävä asia kuin naiset.
  • Yhteensä 60 % vastaajista sanoo luottamuksensa oikeuslaitoksen kykyyn kohdella raiskauksen uhreja oikeudenmukaisesti olevan vähäinen tai olematon. 65% naisista ja 54% miehistä kuvaa luottamustaan vähäiseksi tai puuttuvaksi.

Tiedostot:

src=https://www.amnesty.fi/pdf.png asenne-esiin-mielipidekyselyn-tulokset  487.9 kB  Preview
Asenne esiin -mielipidekysely 2010

Aiheet