Amnestyn lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta