Amnestyn lausunto kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta