Amnestyn lausunto: hallituksen esitysluonnos vanhemmuuslaiksi

Vanhemmuuslain uudistuksen pääasialliseksi tavoitteeksi on kirjattu äitiys- ja isyyslakien tekninen yhdistäminen. Amnestyn näkemys on, että tavoite on ihmisoikeusnäkökulmasta kunnianhimoton. Kattavaa, perheiden monimuotoisuuden huomioivaa lapsivaikutusten tai syvällistä ihmisoikeusvaikutusten arviointia ei ole tehty esitysluonnoksessa. Tämä on vakava puute. Ennen esitysluonnoksen viemistä eduskuntaan on sekä lapsi- että ihmisoikeusvaikutukset arvioitava perusteellisesti. Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteeksi tulee asettaa syrjivien rakenteiden poistaminen.

Vanhemmuuslain perusteellinen uudistaminen olisi vaatinut tuekseen työryhmätyöskentelyä, jossa asiantuntijajärjestöt olisivat voineet antaa panoksensa esitysluonnokseen, erityisesti ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamisen näkökulmasta. Amnesty peräänkuuluttaa esityksen palauttamista valmisteluun.

Amnesty kannattaa vanhemmuus-termin käyttöön siirtymistä ja vanhemmuuden kirjaamista väestötietojärjestelmään vanhemmuutena. Lisäksi vanhemmuuslaissa on tunnistettava perheiden monimuotoisuus siten, että laki mahdollistaa useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman lapselle. Mikäli vanhemmuus edelleen kirjataan väestötietojärjestelmään sukupuolitetuin termein, on transtaustaisilla vanhemmilla oltava mahdollisuus muuttaa merkintää omalla ilmoituksellaan.

Lataa koko lausunto.