Amnestyn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain
muuttamisesta varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelun osalta