Kohtuuttomat tulorajat vievät turvaa saaneilta oikeuden perheeseen
Vetoomus

Kohtuuttomat tulorajat vievät turvaa saaneilta oikeuden perheeseen

Suomesta suojelua saaneiden on lähes mahdotonta saada perheitään luokseen perheenyhdistämisen ehtona olevan kohtuuttoman toimeentuloedellytyksen takia.

Nelihenkisessä perheessä perheenkokoajan kuukausitulojen on oltava nettona 2600 euroa. Yli puolet suomalaisista tienaa vähemmän.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu poistamaan toimeentuloedellytys Suomeen yksin tulleilta lapsilta. Se ei vielä riitä – toimeentuloedellytys on poistettava kaikilta kansainvälistä suojelua saaneilta. Lapsilla on oikeus vanhempiinsa myös silloin, kun perheenkokoaja on Suomesta suojelua saanut aikuinen.

Oikeus perheeseen on yleismaailmallinen, jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Kansainvälistä suojelua saaneille perheenyhdistäminen on lisäksi ainoa tapa mahdollistaa yhteinen perhe-elämä turvallisissa oloissa. Toimeentuloedellytys pitää poistaa – allekirjoita vetoomus!

Allekirjoita vetoomus
81.83%
Tavoitteesta
9819
Allekirjoitusta
47
Päivää jäljellä
FacebookTwitterWhatsApp

Hyvä sisäministeri Ohisalo,

Vaadin, että

• Toimeentuloedellytys poistetaan kaikilta kansainvälistä suojelua saaneilta.
• Perheenyhdistämistä helpotetaan, jotta kansainvälistä suojelua saaneiden oikeus perheeseen toteutuu.

FacebookTwitterWhatsApp

Taustatietoa

Perheenyhdistäminen* on usein ainoa mahdollisuus saattaa yhteen perheet, jotka ovat hajonneet ihmisoikeusloukkauksia ja konflikteja paetessa.  

Kansainvälistä suojelua** saaneet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan vainoa, muita vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai vaarallisia oloja, kuten konflikteja. He ovat ehkä lähteneet alun perin matkaan perheensä kanssa, mutta joutuneet matkalla heistä eroon. Heidän perheensä on mahdollisesti joutunut jäämään kotiin esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai kustannusten takia.   

Suojelua saaneet eivät voi palata perheensä luokse. Heillä on kuitenkin oikeus perheeseen, kuten kaikilla muillakin ihmisillä. Siksi perheenyhdistämisen on tapahduttava turvallisiin oloihin. Lähtömaahan jäänyt perhe elää useimmiten samoissa turvattomissa oloissa kuin mistä suojelua saanut on paennut. Yhdistämällä perheen Suomi tarjoaa lähtömaassa eläville perheenjäsenille turvallisen reitin päästä vakaisiin ja turvallisiin oloihin. Ilman tätä mahdollisuutta moni joutuu lähtemään vaaralliselle matkalle. Erityisen turvatonta matkustaminen on naisille ja lapsille.   

Viime vuosina perheenyhdistämistä on entisestään vaikeutettu   

Suomessa pakolaisten tai toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistämistä on vaikeutettu merkittävästi. Kiristyksiä on tehty niin lainsäädäntöön kuin käytäntöihinkin. Yksi merkittävimmistä muutoksista oli kesällä 2016 voimaan tullut lakimuutos. Sen myötä perheenyhdistämistä hakevalta edellytetään turvattua toimeentuloa Suomessa eli perheenkokoajan kuukausitulojen on oltava tietyn suuruiset, jotta hän voi saada perheensä luokseen. Toimeentuloedellytyksen *** summa kasvaa jokaisen perheenjäsenen mukaan. Esimerkiksi nelihenkisessä perheessä perheenkokoajan tulisi tienata nettona 2 600 euroa voidakseen saada Suomeen puolisonsa ja kaksi lastaan.  

Turvattua toimeentuloa perheenyhdistämisen edellytyksenä on laissa vaadittu myös Suomeen yksin tulleilta lapsilta. Toisaalta lasten kohdalla toimeentuloedellytys ei ole ollut ratkaiseva, koska siitä on voitu poiketa. Tästä huolimatta Maahanmuuttoviraston tulkintakäytäntö johtaa lapsen oikeuksien loukkaamisiin.  

Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen hankaloittaa myös kotoutumista, jonka edistämisestä Suomi puhuu. Perheestä erillään eläminen on omiaan aiheuttamaan jatkuvaa huolta ja ahdistusta perheen puolesta. Varsinkin jos perhe on jäänyt samoihin oloihin, mistä Suomesta suojelua saanut on paennut. Vaikeasta matkasta toipuminen sekä uuteen maahan integroituminen saattavat tällöin estyä tai hidastua.   

Toimeentuloedellytys ei koske ensimmäiseen kolmeen kuukauteen pakolaisaseman saaneiden perheenjäseniä. Vaikka heillä on siis kolme kuukautta aikaa perheenyhdistämiseen ilman tulorajoja, kaikki eivät siinä onnistu tai he eivät saa apua prosessin käynnistämiseen. Vielä vaikeammassa asemassa ovat toissijaista suojelua**** saaneiden perheenjäsenet, joilta toimeentuloedellytystä vaaditaan saman tien.   

Suomi loukkaa lapsen etua   

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikessa viranomaistoiminnassa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Myös perheen jälleenyhdistämistä koskevat hakemukset on käsiteltävä myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti. Tämä ei kuitenkaan näillä säännöksillä ja käytänteillä Suomessa toteudu. Nykyinen lainsäädäntö ei edistä perheenyhdistämisen toteutumista. Lasta ei saa erottaa vanhemmistaan.   

EU-oikeudessa ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä perheenyhdistäminen on pääsääntö. EU:n jäsenvaltiot eivät saa käyttää harkintavaltaansa EU-oikeuden tavoitteiden, eli perheenyhdistämisen edistämisen, vastaisesti.   

Lakia on muutettava  

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä tulorajoja tarkastellaan lapsen oikeuksien sekä perheen suojan toteutuminen huomioiden. Esityksen lain muuttamisesta on suunniteltu tulevan eduskunnan käsiteltäväksi kesäkuussa 2021.  

Vaikka toimeentuloedellytys poistettaisiin lasten osalta, se ei vielä riitä. Lapsen oikeuden vanhempiinsa tulee toteutua myös silloin, kun perheenkokoaja on suojelua saanut vanhempi.   

Allekirjoita vetoomus. Perheenyhdistäminen ei saa olla mahdotonta!  


* Perheenyhdistäminen: Perheenyhdistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomesta oleskeluluvan saaneen ihmisen perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

** Kansainvälinen suojelu: Kansainvälinen suojelu tarkoittaa, että henkilölle on myönnetty pakolaisasema tai toissijaista suojelua.

*** Toimeentuloedellytys: Perheenyhdistämistä hakevan toimeentulo Suomessa on oltava turvattu. Hakijan toimeentulo katsotaan yleensä turvatuksi perheenkokoajan tuloilla, joiden on oltava tietyn suuruiset. Perheenyhdistämistä hakee Suomessa olevan perheenkokoajan ulkomailla oleva perheenjäsen.

**** Toissijainen suojelu: Toissijaista suojelua voidaan myöntää tietyin ehdoin turvapaikkahakemuksen perusteella silloin, kun turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty.