Etusivu Työmme Työmme painopisteet Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet ovat keskeinen osa ihmisen itsemääräämisoikeutta – oikeutta tehdä omaan terveyteen, kehoon, seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvät päätökset ilman syrjintää, pakottamista tai väkivaltaa.

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle. Oikeudet ovat jakamattomia huolimatta seksuaalisuudesta, lisääntymiseen liittyvistä valinnoista, sukupuolesta, perhesuhteista tai iästä. Seksuaalioikeudet kattavat myös lisääntymisterveysoikeudet.

Lähes 20 vuotta sitten tehdyistä kansainvälisistä sitoumuksista huolimatta ihmisten seksuaalioikeuksia loukataan ympäri maailmaa. Mikäli päättäjät eivät onnistu pitämään lupauksiaan jatkossakaan, yhä useampien ihmisten seksuaalioikeudet ovat uhattuna. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laillisen ja turvallisen aborttin kieltämistä raiskaus- ja insestitapauksissa tai ehkäisyn kieltämistä ilman aviomiehen tai perheen lupaa.

Seksuaalioikeuksien rajoittaminen tuottaa eriarvoisuutta, joka on mittasuhteiltaan sietämätöntä. Nuoria myös opetetaan ajattelemaan ja käyttäytymään tavoilla, jotka vahvistavat eriarvoisuutta ylläpitäviä sukupuolinormeja. Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvä syrjintä on tästä yksi esimerkki.

 

Seksuaalisuuteen liittyviä oikeuksia

  • Oikeus määritellä oma seksuaalinen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä ja oikeus sen mukaiseen ilmaisuun.
  • Oikeus tehdä valintoja koskien omaa terveyttä, kehoa, sukupuolta sekä seksuaalisia suhteita.
  • Oikeus tietoon seksuaalisuudesta ja lisääntymisterveydestä sekä oikeus lisääntymisterveyspalveluihin ja ehkäisyyn.
  • Oikeus päättää mahdollisten lasten lukumäärästä sekä ajankohdasta, valita puolisonsa ja päättää avioliitosta sekä perhemuodosta, jossa haluaa elää.
  • Oikeus aborttiin, kun raskaus on saanut alkunsa raiskauksen, seksuaalisen väkivallan tai insestin seurauksena tai raskaus vaarantaa äidin terveyden.
  • Oikeus elää vapaana syrjinnästä, pakosta ja väkivallasta – vapaana seksuaalisesta väkivallasta, naisten sukuelinten silpomisesta sekä tahdonvastaisesta raskaudesta, abortista, sterilisaatiosta tai avioliitosta.
  • Oikeus saada vahingonkorvausta seksuaalisen tai muun sukupuoleen liittyvän väkivallan uhriksi joutuessaan.
  • Oikeus edistää seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, myös niiden ihmisten oikeuksia, joiden seksuaalinen ja sukupuolinen ilmaisu ei vastaa heteronormatiivista mallia.

 

ICPD+20 ja vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda

Vuonna 1994 Kairon kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi (ICPD, International Conference on Population and Development) tunnusti ensimmäistä kertaa lisääntymisterveysoikeudet osaksi ihmisoikeuksia, sekä sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten voimaannuttamisen keskeisiksi tekijöiksi kehitykselle. 179 maan hyväksymän seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien edistämiseen keskittyvän 20-vuotisen toimintaohjelman saavutukset sekä haasteet arvioitiin ICPD+20 -prosessissa vuonna 2014.

YK:n jäsenmaiden vuosituhannen vaihteessa hyväksymien kahdeksan vuosituhattavoitteen (Millennium Development Goals) toteuttamiselle sovittu aika umpeutui vuonna 2015. ICPD+20 arviointiprosessin tulokset ja suositukset tulevat näkymään vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan neuvotteluissa, minkä takia on tärkeää, että raportti vahvistaa seksuaalioikeuksien asemaa osana jakamattomia ihmisoikeuksia.

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030 koskee kaikkia maailman maita, toisin kun edeltäjänsä vuosituhattavoitteet. Tavoite 5 on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tavoite 5 alatavoitteet ovat:

5.1 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla.
5.2 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta julkisissa ja yksityisissä yhteyksissä, kuten ihmiskauppa ja seksuaalinen tai muu hyväksikäyttö.
5.3 Lopettaa kaikki haitalliset käytännöt, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten sukupuolielinten silpominen.
5.4 Tunnustaa palkaton hoito- ja kotityö sekä antaa sille arvo tarjoamalla julkisia palveluja, infrastruktuuri ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä sekä edistämällä jaettua vastuuta kodista ja perheestä kansallisten erityispiirteiden mukaisesti.
5.5 Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä.
5.6 Taata yhtäläiset mahdollisuudet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä lisääntymisoikeudet kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niiden arviointikonferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti sovitulla tavalla.
5.a Toteuttaa uudistuksia, joilla naiset saavat yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistajuuteen sekä hallintaan, rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin kansallisten lakien mukaisesti.
5.b Tehostaa mahdollistavan teknologian, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian, käyttöä naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamiseksi.
5.c Kehittää ja vahvistaa järkeviä käytäntöjä ja täytäntöönpanokelpoista lainsäädäntöä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisen sekä tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikilla tasoilla.

Hallitusten on toimittava Agenda 2030 tavoitteiden toteuttamiseksi tehokkaasti muun muassa ohjaamalla riittävät resurssit toimintaan ja luomalla kansallisia indikaattoreita, joiden avulla implementointia voidaan seurata eri maissa. Amnesty International julkaisi vuonna 2016 raportin, jonka tarkoituksena on tarjota käytännöllisiä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimeenpanon seurantaan niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

 

Seuraa meitä: