Etusivu Työmme Työmme painopisteet Pakolaiset ja siirtolaiset

Pakolaiset ja siirtolaiset

Maailmalla on käynnissä vaikein pakolaistilanne sitten toisen maailmansodan. 70,8 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Rikkaat teollisuusmaat välttelevät vastuutaan, sillä 80 prosenttia pakolaisista elää kehittyvissä maissa. Väkilukuun suhteutettuna eniten pakolaisia on ottanut vain hieman Suomea väkiluvultaan suurempi Libanon.

Pakolaiset

Pakolainen on henkilö, joka on saanut kansainvälistä suojelua paettuaan kotimaastaan vainon vaaran vuoksi. Häntä vainotaan esimerkiksi etnisyyden, kansallisuuden, uskonnon tai poliittisen mielipiteen takia. 

Tällä hetkellä maailmassa on lähes 26 miljoonaa YK:n pakolaisstatuksen saanutta ihmistä, joista puolet on lapsia. Paenneilla on oikeus hakea turvaa ulkomailta ja saada kansainvälistä suojelua. Pakolainen voi saada suojelua joko YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta pakolaisleirillä tai lähtemällä itsenäisesti toiseen valtioon hakeakseen sieltä turvapaikkaa.

Turvapaikanhakijat ja siirtolaiset

Kaikkiaan maailmassa on yhteensä 70,8 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Tilanne on vaikein sitten toisen maailmansodan. 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta, mutta jota ei ole vielä tunnustettu pakolaiseksi. Vain pienelle osalle turvaa hakevista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus.

Turvapaikanhakija voi kuitenkin saada oleskeluluvan toissijaisen suojeluntarpeen perusteella. Peruste toissijaiselle suojelulle voi olla aseellisen konfliktin aiheuttama vakava vaara tai esimerkiksi kuolemanrangaistuksen tai kidutuksen uhka kotimaassa. Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus. 

Siirtolainen on sen sijaan yleistermi ihmiselle, joka muuttaa pysyvästi maasta toiseen esimerkiksi työn tai perheen vuoksi. Maailmassa on satoja tuhansia siirtolaisia.

Amnesty vaatii

Vaadimme, että hallitukset ympäri maailman kunnioittavat pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten ihmisoikeuksia. 

Suomen täytyy varmistaa laillinen ja turvallinen reitti kansainvälistä suojelua hakeville. Turvallinen reitti taataan esimerkiksi kasvattamalla pakolaiskiintiötä ja helpottamalla kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämistä. Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa vakavat ihmisoikeusloukkaukset.

EU sulki rajansa

Euroopan unioni on jo vuosia paennut vastuutaan pakolaisten ja turvaa hakevien oikeuksien puolustamisessa. Unioni on rajoittanut turvapaikanhakijoiden liikkumista, vahvistanut rajavalvontaa ja ulkoistanut vastuuta turvapaikanhakijoista kolmansille maille, kuten Turkille ja Libyalle. 

EU-maat ovat tehneet yhteistyötä Libyan kanssa, jotta siirtolaisten käyttämä reitti Libyasta Eurooppaan pysyisi kiinni. Viime vuosien aikana Libyan rannikkovartiosto on ottanut kymmeniä tuhansia Välimeren yli pyrkineitä ihmisiä kiinni ja vienyt heidät Libyan pidätyskeskuksiin. EU on tukenut Libyan rannikkovartiostoa muun muassa aluksilla ja koulutuksilla. 

Pidätyskeskuksissa ihmisillä on jatkuva pula terveydenhuollosta, lääkkeistä, ruuasta, juomakelpoisesta vedestä ja suojasta. Keskuksiin on tehty vuoden 2019 aikana verisiä iskuja, joissa kymmenet ihmiset ovat menettäneet henkensä.

EU:lla on myös sopimus Turkin kanssa. Sopimuksen puitteissa Turkista Kreikkaan pyrkivät turvapaikanhakijat palautetaan takaisin Turkkiin. Palautukset loukkaavat kansainvälistä oikeutta, sillä Turkki ei ole turvallinen maa. Turkilla ei myöskään ole realistisia mahdollisuuksia taata suojaa maassa oleville miljoonille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille.

KÄSITTEET & LAUSUNNOT

Kuka on pakolainen?

Pakolainen on henkilö, joka on paennut kotimaastaan ihmisoikeusloukkauksien vuoksi. Vainon kohteeksi voi joutua esimerkiksi mielipiteiden tai uskon takia. Pakolaisten oma valtio ei pysty tai tahdo suojella heitä ja siitä syystä he joutuvat hakemaan kansainvälistä suojelua muista maista.

Kuka on turvapaikanhakija

Turvapaikanhakija on henkilö, joka on jättänyt kotimaansa hakeakseen kansainvälistä suojelua, mutta jota ei ole vielä tunnustettu pakolaiseksi.

Kuka on siirtolainen?

Siirtolainen on henkilö, joka liikkuu oman maansa sisällä tai maasta toiseen. Yleensä syy on työn löytäminen, mutta muitakin syitä voi olla, kuten perhe-elämän viettäminen. Jotkut liikkuvat vapaaehtoisesti, kun taas toiset ovat pakotettuja lähtemään taloudellisten vaikeuksien tai muiden ongelmien takia. Maailmassa on yli 240 miljoonaa siirtolaista.

Lainsäädäntö

Riippumatta siitä miten ja mistä syystä siirtolaiset, pakolaiset ja turvapaikanhakijat saapuvat maahan, kansainvälinen oikeus määrittää heidän oikeuksiaan.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14. artiklan mukaan jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia suojelua muissa maissa.

Vuoden 1951 YK:n pakolaisyleissopimus suojelee pakolaisia palauttamiselta valtioihin, missä he ovat vaarassa joutua vainotuiksi.

Amnestyn lausunto henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän loppuraportista 1.6.2020 

55/2017 Avoin kirje sisäministeri Paula Risikolle: Palautus Afganistaniin keskeytettävä

51/2017 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle EU:n turvapaikkajärjestelmän määritelmäasetuksesta

50/2017 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle EU:n turvapaikkajärjestelmän vastaanottodirektiivistä

40/2016 Amnestyn lausunto ulkoasiainvaliokunnalle EU-Turkki-julkilausumasta

39/2016 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamiseksi (säilöönoton vaihtoehdot, asumisvelvollisuus)

37/2016 Amnestyn lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle  hallituksen esityksestä työttömyysturvalain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

35/2016 Amnestyn lausunto suurelle valiokunnalle EU-Turkki-julkilausumasta

32/2016 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta

28/2016 Ulkoministeri Timo Soini: YK:n korkean tason kokous pakolaistilanteesta syyskuu 2016

24/2016 Pääministeri Juha Sipilä: EU:n kannettava vastuunsa pakolaisten oikeuksista

23/2016 Sisäministeri Petteri Orpo: Palautukset Turkkiin maahanmuuttoa koskevan EU-Turkki sopimuksen nojalla on lopetettava

19/2016 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamiseksi (perheenyhdistäminen)

Amnestyn kirje kansanedustajille perheenyhdistämisestä

18/2016 Amnestyn lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta (säilöönoton vaihtoehdot)

16/2016 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle sisäministeriön selvityksestä komission tiedonannosta yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi ja laillisten maahanpääsyväylien kehittämiseksi

15/2016 Amnestyn lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi (oikeusapu ym.)

14/2016 Sisäministeri Petteri Orpo: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän (CEAS) uudistaminen

13/2016 Amnestyn lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä ulkomaalaislain sekä eräiden muiden lakien muuttamiseksi (oikeusapu ym.)

12/2016 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi (oikeusapu ym.)

08/2016 Pääministeri Juha Sipilä: EU:n ja Turkin välinen sopimus

06/2016 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamiseksi (humanitaarinen suojelu)

04/2016 Amnestyn lausunto sisäministeriölle luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamiseksi (perheenyhdistäminen)

03/2016 Amnestyn lausunto hallintovaliokunnalle Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmästä

02/2016 Amnestyn lausunto sisäministeriölle luonnoksesta ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi (maahanmuuttohallinto)

01/2016 Amnesty Internationalin lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi (oikeusapu ym.)

11/2015 Sisäministeriö: Amnesty Internationalin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta, lausuntopyyntö

11/2015 Hallintovaliokunnan jäsenille: Amnesty Internationalin kantoja EU:n toimenpiteistä pakolaiskriisin ratkaisemiseksi

10/2015 A Union of Protection: Amnesty Internationalin strategia pakolaisten suojelemiseksi Euroopassa

09/2015 Eduskunnan suuren valiokunnan jäsenet: Amnesty Internationalin suositukset EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvostoon

09/2015 Sisäministeri Petteri Orpo: Amnesty Internationalin suositukset EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvostoon

09/2015 Kannanotto: Suomen on kannettava vastuunsa Euroopan pakolaistilanteesta

08/2015 Lausuntopyyntö luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014-2020

07/2015 Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta 

02/2015 Amnestylla uusia tietoja ulkomaalaislain nojalla säilöön otettujen lapsien sijoittamisesta poliisin pidätystiloihin

12/2014 Amnesty Internationalin lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

11/2014 Amnesty Internationalin lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

11/2014 Amnesty Internationalin lausunto hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

08/2014 Amnesty Internationalin lausunto sisäministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

06/2014 Lausunto luonnoksesta vastaanottolain (746/2011) muuttamiseksi

03/2014 Amnesty Internationalin lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

02/2014 Amnesty Internationalin lausunto: Luonnos Hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 §:n ja ulkomaalaislain muuttamisesta

06/2013 Amnesty International Suomen osaston lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

06/2012 Amnesty International Suomen osaston lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi liittyen ulkomaalaislain lasten säilöönottoa koskevien säännösten muuttamiseen

2008 Amnesty Internationalin Suomen osaston kannanotto: Ulkomaalaisten säilöönoton kynnystä nostettava ja käytäntöjä valvottava

Seuraa meitä: