Framsidan Genom dagsverkinsamlingen stöder du Amnestys arbete Studiematerial: Regnbågsrättigheter hos oss och i världen

Studiematerial: Regnbågsrättigheter hos oss och i världen

På den här sidan finns hittar du information och material för behandlingen av regnbågsrättigheterna under en lektion. Materialet innehåller bakgrundsinformation om problemen med translagen i Finland, om kampen för att få fastställa sitt juridiska kön i Ungern, uppgifter för att behandla ämnena och en möjlighet att verka för de mänskliga rättigheterna. Materialet fungerar som sådant i undervisningen, men stöder också Amnestys teman för dagsverksinsamlingen 2020−2021.

Håll en lektion för de mänskliga rättigheterna!

Skriv en hälsning för de mänskliga rättigheterna

Behandla med hjälp av uppgifterna de mänskliga rättigheterna

Anmäl din skola med Amnestys dagsverksinsamling

Regnbågsrättigheter hos oss och i världen

Regnbågsmänniskors rättigheter kränks grovt på olika håll i världen. I Ryssland blir de som försvarar regnbågsrättigheter förföljda med stöd av den så kallade homopropagandalagen. Även i Tjetjenska republiken som hör till Ryssland blir människor som anses vara homosexuella eller lesbiska torterade och misshandlade. I Turkiet har man förhindrat pride-tillställningar och attackerat demonstranter. I Ungern godkändes nyligen en lag som förbjuder byte av juridisk könstillhörighet. Även den nuvarande translagen i Finland exponerar för diskriminering.

Vi arbetar för att varje människa ska få leva fri från diskriminering och våld oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet, sitt könsuttryck eller sina könsdrag. Flera stater har tagit steg framåt i den riktningen på senaste tid:

Relationer mellan personer av samma kön är inte längre ett brott i Botswana och Indien. Taiwan, Nordirland och Costa Rica tillåter rätt till äktenskap mellan par av samma kön. I Grekland, Norge och Danmark kan man fastställa sin juridiska könstillhörighet i en enklare process som bättre respekterar de mänskliga rättigheterna. Människor runtom i världen har visat sitt stöd till modiga försvarare av regnbågsrättigheter, såsom ukrainska Vitalina Koval och ryska Yulia Tsvetkova.

Vi stöttar långsiktigt det internationella människorättsarbetet som främjar regnbågspersoners rättigheter och vi påverkar som bäst för att trygga transpersoners rättigheter i Finland.

Translagen måste trygga allas självbestämmanderätt – barn och unga inte att förglömma

Finland måste sluta kränka transpersoners mänskliga rättigheter. Den nuvarande translagen innehåller sådana villkor för fastställande av juridiskt kön som strider mot människorättskonventionerna. Det handlar alltså konkret om byte av könsmarkeringen i personuppgifterna så att den motsvarar personens könsidentitet.

Den nuvarande translagen förutsätter att en person för att få korrigera sin könsmarkering måste vara infertil, förete en medicinsk utredning om att hen hör till ”det motsatta könet” och permanent leva i en könsroll i enlighet med detta motsatta kön samt vara myndig. Lagstiftningen kränker transkönade och ickebinära personers rätt att inte utsättas för omänsklig behandling samt deras rätt till privatliv och identitet.

Marins regering har åtagit sig att reformera translagen så att den utgår från självbestämmanderätten. Det finns emellertid en skrivning i regeringsprogrammet att fastställande av det juridiska könet också i den nya lagen ska vara möjlig endast för personer som fyllt 18 år. Det möjliggör inte beaktande av barnets individuella intresse. Fel könsmarkering kan ge upphov till diskriminering och göra det svårare exempelvis att söka till utbildning.

I translagsreformen måste man avstå från den absoluta åldersgränsen på 18 år för att fastställa juridiskt kön. Lagen måste trygga tillgodoseendet av transkönade och ickebinära barns och ungas rättigheter och skydda dem från diskriminering från det omgivande samhället. Också barn och unga måste ha rätt till en könsmarkering som motsvarar den egna identiteten.

Vad är det vi kräver?

På grund av coronapandemin har reformeringen av translagen fördröjts. Vi arbetar för att arbetet med reformen så fort som möjligt skall återupptas.

Vi kräver att diskriminering som hänför sig till sexualitet eller kön ska elimineras både från samhällsstrukturerna och från människornas attityder.

Vi kräver att finska regeringen ska sätta punkt för den omänskliga behandlingen av transpersoner och respektera självbestämmanderätten

 • genom att utan dröjsmål genomföra den totalreform av translagen som skrivits in i regeringsprogrammet
 • genom att säkerställa att den nya translagen garanterar att allas självbestämmanderätt tillgodoses
 • genom att avstå från åldersgränsen på 18 år för fastställande av juridiskt kön

Transvanilla: som transperson i Ungern

Transvanilla: som transperson i Ungern

I Ungern är livet för transpersoner* svårt.  I sin vardag möter transpersoner mycket diskriminering och våld. De stämplas till exempel i medier och i hälsovården. De råkar även mycket ut för de politiska beslutsfattarnas och medmänniskornas ignorans. Samhället stöder inte medborgarverksamhet och aktivisterna bränner snabbt ut sig.

Transvanilla är en medborgarorganisation vars mål är att försvara transpersoners och transsamhällens rättigheter och ge dem styrka att fortsätta. Organisationen vill få till stånd ändringar såväl i lagstiftningen och hälsovården som allmänt i samhället.

 “Vår vision är ett Ungern där transpersoner respekteras, accepteras och är en synlig del av samhället”, säger Barnabás, Transvanillas ordförande.

Transvanilla arrangerar bland annat träffar med transsamhället och stödgrupper för transpersoner och deras familjer. De hjälper människor att hitta psykologiskt och rättsligt stöd.  Genom olika evenemang och medier strävar de dessutom efter att öka människors kunskap om transpersoners ställning.

Svårast har de transpersoner som utsätts för mångbottnad diskriminering. Detta betyder att de diskrimineras förutom för att vara transpersoner även på grund av något annat. Allra svårast har de transpersoner som till exempel

 • lider av fattigdom
 • bor på landsbygden
 • har en låg utbildningsnivå
 • har romsk bakgrund och/eller
 • har invandrarbakgrund

De senaste åren har atmosfären i Ungern blivit fientligare. I maj 2020 godkände till exempel parlamentet en lag enligt vilken det i en människas identitetsbevis måste finnas en anteckning om det kön som registrerats vid födseln. Transpersoner kan inte längre juridiskt fastställa sin könstillhörighet, d.v.s. i sitt identitetsbevis få en anteckning om det kön som motsvarar den egna könsidentiteten.  Detta utsätter transpersoner för diskriminering och våld varje gång de måste visa sitt identitetsbevis såsom till exempel på posten, i hälsovården, då de söker till en utbildning och arbete eller då de reser. Genom att öppna appeller som förespråkar förkastande av den nya lagen bedriver Transvanilla påverkansarbete för att det skall vara möjligt att juridiskt kunna fastställa könstillhörigheten.

“Vi är rädda för att vi hamnar allt mer i utkanten av samhället. Men vi slutar inte och vi ger aldrig upp!”, säger Tina, en av Transvanillas viceordförande.

*Transpersoner är ett brett begrepp och brukar handla om personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte är den samma som det kön hen kategoriserats vid födseln. Till transpersoner hör bl.a. transkönade, ickebinära och transvestiter.

Skriv en hälsning för de mänskliga rättigheterna

Man kan främja de mänskliga rättigheterna på många olika sätt. Det enklaste sättet att påverka kan vara att skicka ett brev eller postkort. Kort och brev skriver vi också för att visa vårt stöd till människor vilkas mänskliga rättigheter har kränkts. Påverkande hälsningar är också en metod för människorättsfostran. Genom skrivandet får eleverna öva sig i medverkan och påverkan i praktiken. Läs här Utbildningsstyrelsens utlåtande om att skriva påverkande hälsningar i skolan. 

Postkort för att ändra translagen

Skriv ett postkort till familje- och omsorgsminister Krista Kiuru för att främja transpersoners rättigheter. Skriv med egna ord vad du tänker om den omänskliga behandlingen av transpersoner i Finland. I ditt kort kan du påminna ministern om att finska staten är skyldig att se till att transkönade och ickebinära barns och ungas rättigheter tillgodoses.

För att respektera transpersoners rättigheter kan du till exempel kräva att finska regeringen

 • utan dröjsmål ska genomföra den totalreform av translagen som finns inskriven i regeringsprogrammet
 • ska säkerställa att den nya translagen garanterar att allas självbestämmanderätt tillgodoses
 • ska avstå från åldersgränsen på 18 år för fastställande av juridiskt kön

Skicka kortet till adressen:

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33

00023 Statsrådet

Stötta Transvanilla-organisationen med ett meddelande

Skriv en påverkande hälsning till Transvanilla, Barnabás, Tina, de andra aktivisterna och transsamhälle i Ungern. Syftet med hälsningen är att visa henne sitt stöd och berätta att man tänker på henne.

 • Skriv din hälsning på engelska, finska eller ungerska. Du kan också skriva på vilket annat språk som helst.
 • Skriv någonting som kan få Transvanilla aktivisterna och transpersonerna i Ungern att känna sig starkare. Du kan också berätta något om dig själv och om hur deras berättelse har berört dig.

Gör ditt budskap anslående. De tar gärna emot hälsningar i alla regnbågens färger! (Transflagganas färger är ljusblå, ljusröd och vit.)

Skicka hälsningen till adressen:

Transvanilla

Kecskemét 

Pf.158.

6001

UNGERN

Filmen Tom of Finland och studiematerial

Tom of Finland, dvs. Touko Laaksonen (1920─1991), var en internationellt känd finländsk bildkonstnär som blev berömd genom sina homoerotiska teckningar och serier. Även om han inte själv upplevde sig som en människorättskämpe eller sina teckningar som högkultur, har hans konst inspirerat det homosexuella samfundet, varit fräckt provokativ, struntat i begränsningar, och försvarat både yttrandefriheten och rätten att fritt vara den man är.

Filmen Tom of Finland är en viktig, mångbottnad och gripande skildring av en människa som under merparten av sitt liv har varit tvungen att dölja en viktig del av sitt jag: sin sexuella läggning. Den utspelar sig delvis under en tid, då tusentals homomän och lesbiska i Finland var tvungna att dölja sin lusta och sin kärlek med risk för att dömas för brott och till och med med risk för våld. Det är fråga om en människorättshandling, eftersom den synliggör den diskriminering som sexuella minoriteter har utsatts för genom tiderna – och berättar om hur en enda människas fantasiskapelse inom det homosexuella samfundet blev till en symbol för motstånd.

 

Skolor som deltar i dagsverksinsamlingen kan beställa en dvd med filmen Tom of Finland från Amnesty.

På Skolbions webbplats hittar du material för människorättsfostran som har tagits fram för behandlingen av filmen. Materialet innehåller bakgrundsinformation och uppgifter som gäller könens och sexualitetens mångfald, termer och normer. 

 

Skoluppgifter

I det här avsnittet hittar du olika uppgifter för behandlingen av LHBTI-rättigheter på lektionen. Uppgifterna kan tillämpas på grupper i alla storlekar både i kortare och längre version.

Visst beaktar du att ämnena kan beröra en del elever mycket personligt. Uppgifterna och ämnena ska också behandlas sensitivt med beaktande av att det sannolikt finns elever i klassen för vilka ämnet är personligt.

Stöd för behandlingen av ämnena finns t.ex. i Setas guide om könsrelaterad och sexuell mångfald.

Uppgift: Vilka rättigheter tillgodoses inte?

Lämplig: för grupper i alla storlekar
Tidsförbrukning ca 30 minuter.
Vad behöver jag? Sammanfattningen av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheter, bagrundsinformation om translagen

Syftet med uppgiften är att bekanta sig med de mänskliga rättigheterna och kränkningarna mot dessa som sker i berättelsen. Övningen är indelad i två delar. I den första delen behandlas fallen på ett etiskt plan med tankegångar om vad det är som är fel i det sätt på vilket en människa eller människor bemöts. I den andra delen kopplas resonemangen till de artiklar som räknas upp i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Om du vill, kan du göra det till en kortare övning genom att bara behandla någondera delen.

Uppgift: Regnbågsrättigheternas korta historia i Finland

Lämplig för grupper i alla storlekar
Tidsförbrukning ca 30 minuter
Vad behöver jag? Duplicerade uppgiftsbeskrivningar, pennor, papper, telefoner/surfplattor/datorer för informationssökning.

Kortfattat bekantar uppgiften eleverna med regnbågsrättigheternas historia och framsteg i Finland. Övningen syftar till att

 • fördjupa elevernas förståelse för regnbågsrättigheternas historia i Finland
 • åskådliggöra vilka möjligheter de människor, organisationer och folkrörelser som arbetar för dessa rättigheter har för att åstadkomma en förändring
 • ge färdigheter att påverka och eftersträva samhällelig förändring

Uppgift: Finlands translag kränker de mänskliga rättigheterna

Lämplig för grupper i alla storlekar
Tidsförbrukning ca 30 minuter
Vad behöver jag? Duplicerade uppgiftsbeskrivningar, pennor, studerande behöver telefoner/surfplattor/datorer för att titta på videoinspelningarna

Övningen syftar till att

 • öka de studerandes medvetenhet om könens mångfald och om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som transpersoner utsätts för i Finland
 • väcka intresse för att agera för transpersoners rättigheter
 • ge färdigheter att påverka och eftersträva samhällelig förändring

Följ oss: