Från fakta till handling: ett slut på våld mot kvinnor!
Appell

Från fakta till handling: ett slut på våld mot kvinnor!

Det handlar inte om brist på kunskap. I tiotals år har experter lyft fram hur vanligt våld mot kvinnor och flickor är i Finland. Saken har dock inte tagits på allvar och åtgärderna för att förhindra våldet har inte varit tillräckliga.

Det är nu dags att ändra kursen! Låt oss förvandla kunskap till handling och låta våldet mot kvinnor gå till historien!

Underteckna appellen och kräv att Finlands statsminister tar ansvar för ett av Finlands allvarligaste människorättsproblem.

Skriv under appellen
26.8%
Från värt mål
134
Underskrifter
93
Dagar kvar
Fördubbla din insats: dela appellen till dina vänner och be dem skriva under.
FacebookTwitterWhatsApp

Bästa statsminister Marin,

Jag kräver att Ni

• Ökar stödtjänsterna för personer utsatta våld att motsvara behovet både till mängd och tillgänglighet.
• Förverkligar en ur statsbudgeten finansierad strukturförändring för att eliminera våld mot kvinnor.
• Förnyar sexualbrottslagstiftningen så att den baserar sig på samtycke eftersom sex utan samtycke är våldtäkt.
• Bedömer brottslagstiftningens helhetsinverkan på kvinnors och flickors rättigheter.
• Säkerställer att medling inte är ett alternativ för svarande i brottsprocesser gällande våld mot kvinnor.

Fördubbla din insats: dela appellen till dina vänner och be dem skriva under.
FacebookTwitterWhatsApp

I europeisk jämförelse förekommer våld mot kvinnor oftare i Finland än i största delen av de andra EU-länderna. Förekomsten av våld och dess inverkan har forskats i 20 år. Resultaten visar att våld berör kvinnor i alla åldrar och socioekonomiska klasser.

Detta årtionde har det till polisens kännedom kommit ungefär 50 000 brott där offret är en kvinna eller en flicka. Samma antal kvinnor utsätts årligen för sexuellt våld och 15 kvinnor dör till följd av våld i parrelation. Dessa siffror exemplifierar toppen av isberget.

Det är tydligt att risken för kvinnor och flickor att bli utsatta för våld i Finland är verklig. Oberoende om kvinnan tillhör majoriteten av befolkningen eller en diskriminerad minoritet är följderna av våld alltid allvarliga. Det är alla flickors och kvinnors rätt att leva utan rädsla för våld.

Rätt till diskrimineringsfri lagstiftning

Förebyggandet av och ingripandet i våld mot kvinnor måste beaktas i lagstiftningen. Regeringen bör till exempel förverkliga en totalrevidering av sexualbrottslagstiftningen där definitionen av våldtäkt baserar sig på brist på samtycke. Detta förpliktar även Istanbulkonventionen som Finland ratificerade 2015.

En ändring till samtyckesbaserad definition kräver även att paragrafen gällande sexuellt utnyttjande förnyas. Lagen bör definiera våldtäkt baserad på maktmissbruk som våldtäkt och inte klassificera gärningen som sexuellt utnyttjande, så som den för tillfället gör.

Våld och även förföljelse efter skilsmässa bör beaktas då man bestämmer om vårdnad och umgängesrätt till barn. Föräldern som utsatts för våld skall inte åläggas ansvar för att få ett slut på våldet eller skydda barnen – endast den förälder som utövar våld är skyldig. Våld mot ena föräldern är våld även mot barnet som bevittnar det.

Enligt den år 2019 utgivna rapporten gällande medling i brott som gäller våld i nära relationer är det mycket sannolikt att personer skyldiga till våld kommer undan brottet med en ursäkt. I fall som gällaner våld i nära relationer bör den skyldiga ställas straffrättsligt till svars för sin gärning.

Enligt den gällande brottslagstiftningen skall könsinverkan bedömas. Brott mot kvinnor och flickor fortsätter oavbrutet. För tillfället beaktas upprepat våld och rädsla orsakad av detta endast i definitionen av förföljelsebrott.

Rätt att få skydd och stöd – problemet i siffor

7: Antalet stödcenter för offer för sexuellt våld i Finland för tillfället

13: Antalet stödcenter för offer för sexuellt våld som borde finnas i ett land så stort som Finland.

300: Antalet skyddshemsplatser som saknas i Finland.

1905: Antalet människor som inte år 2018 fick plats på det skyddshemmet de sökte sig till.

00100 och tilläggsnummer: Stödet som en människa under överlevnadsfasen får är ett postnummerlotteri. På en del orter finns det tjänster tillgängliga för personer som kämpar för att överleva det skedda, på andra orter finns det i praktiken inga tjänster. Vi behöver i alla kommuner stödcenter med låg tröskel till dem som utsatts för våld. Till dessa stödcenter bör man kunna komma utan tidsbeställning, personsignum, pengar eller kunskaper i finska.

Vi behöver människor, pengar och starka strukturer

I Finland är åtgärderna mot våld  fragmenterade och kroniskt underfinansierade. Priset betalar de som utsatts för våld. Oberoende av en eventuell social- och hälsoreform har flickor och kvinnor rätt att leva utan rädsla för våld. Därför kräver vi en strukturreform för att få ett slut på kontinuiteten av det strukturella våldet.

Det finns redan tillräckligt med kunskap och utredningar för att förverkliga reformen, nu behövs det starka åtgärder!

Centraliserad uppföljning: För en permanent förändring behöver vi starka strukturer såväl på nationell-, landskaps- och kommunnivå. Det måste finnas åtminstone en instans som följer upp hur tjänsterna för personer utsatta för våld utvecklas, deras tillgänglighet och vem som behöver dem.

Delegationer: I landskapen bör grundas delegationer för att eliminera våldet. Delegationerna bör ansvara för kunskapsnätverk gällande våldsarbetet samt utveckling av nätverken på landskapsnivå.

Rapportör: För att på nationell nivå göra våld mot kvinnor till historia krävs en rapportör, en oberoende instans som utvecklar, bedömer och följer med sätt med vilka vi får våldet mot kvinnor att minska och upphöra.

Utbildning: Även utbildning och kampanjarbete är i nyckelställning. T.ex. människorätts- och sexualfostran bör genomgående finnas med i barns och ungdomars utbildning.

Underteckna appellen och kräv starka handlingar av statsminister Sanna Marin och hennes regering för att få ett slut på våldet mot kvinnor!