Framsidan Appeal Fakta till handling: ett slut på våld mot kvinnor!

Fakta till handling: ett slut på våld mot kvinnor!

Det gäller inte brist på kunskap. I tiotals år har experter lyft fram hur vanligt våld mot kvinnor och flickor är i Finland. Saken har dock inte tagits på allvar och åtgärderna för att förhindra våldet har inte varit tillräckliga. Det är nu dags för en ändring av kursen! Låt oss förvandla kunskapen till handling och låta våldet mot kvinnor gå till historien!

Underteckna appellen och kräv att Finlands blivande statsminister tar ansvar för ett av Finlands allvarligaste människorättsproblem.

Bästa blivandet statsminister,

Jag kräver att Ni

  • Ökar stödtjänsterna för personer utsatta våld att motsvara behovet både till mängd och tillgänglighet.
  • Förverkligar en ur statsbudgeten finansierad strukturförändring för att eliminera våld mot kvinnor.
  • Förnyar sexualbrottslagstiftningen så att den baserar sig på samtycke eftersom sex utan samtycke är våldtäkt.
  • Bedömer brottslagstiftningens helhetsinverkan på kvinnors och flickors rättigheter.
  • Säkerställer att medling inte är ett alternativ för svarande i brottsprocesser gällande våld mot kvinnor.

Skriv under appell.

Virhe: tarkista sähköposti

Fel: Telefonnumret ska börja med 0. Numret får inte innehålla mellanslag eller konstiga tecken.

Underskrift: 4559

45 %
025005000750010000

I europeisk jämförelse förekommer våld mot kvinnor oftare i Finland än i största delen av de andra EU-länderna. I 20 år har det forskats i den vanliga förekomsten av våld samt dess inverkan. Resultaten visar att våld berör kvinnor i alla åldrar och socio-ekonomiska klasser.

Detta årtionde har det till polisens kännedom kommit ungefär 50 000 brott där offret är en kvinna eller en flicka. Samma antal kvinnor utsätts årligen för sexuellt våld och 15 kvinnor dör till följd av våld i parrelation. Dessa siffror exemplifierar toppen av isberget.

Det är tydligt att risken för kvinnor och flickor att bli utsatta för våld i Finland är verklig. Oberoende om kvinnan tillhör majoriteten av befolkningen eller en diskriminerad minoritet är följderna av våld alltid allvarliga. Det är alla flickors och kvinnors rätt att leva utan rädsla för våld.

Rätt till diskrimineringsfri lagstiftning

Förebyggandet av och ingripandet i våld mot kvinnor måste beaktas i lagstiftningen. Regeringen bör till exempel förverkliga en totalrevidering av sexualbrottslagstiftningen där definitionen på våldtäkt baserar sig på brist på samtycke. Detta förpliktar även Istanbulkonventionen som Finland ratificerade 2015.

Att ändra till samtyckesbaserad definition kräver även att paragrafen gällande sexuellt utnyttjande förnyas. Lagen bör definiera våldtäkt baserad på maktmissbruk som våldtäkt och inte klassificera gärningen som sexuellt utnyttjande som den för tillfället gör.

Våld och även förföljelse efter skilsmässa bör beaktas då man bestämmer om vårdnad och umgängesrätt till barn. Föräldern som utsatts för våld skall inte åläggas ansvar för att få ett slut på våldet eller skydda barnen –endast den föräldern som utövar våld är skyldig. Våld mot ena föräldern är våld även mot barnet som bevittnar det.

Enligt den år 2019 utgivna rapporten gällande medling i brott som gäller våld i nära relationer är det mycket sannolikt att personer skyldiga till våld kommer undan brottet med en ursäkt. I fall gällande våld i nära relationer bör den skyldiga ställas straffrättsligt till svars för sin gärning.

Enligt den gällande brottslagstiftningen skall könsinverkan bedömas. Flera brott, som oftast riktar sig till kvinnor och flickor, fortsätter oavbrutet. För tillfället beaktas upprepat våld och rädsla orsakad av detta endast i definitionen av förföljelsebrott.

Rätt att få skydd och stöd – problemet i siffor

1: Antalet stödcenter för offer för sexuellt våld i Finland för tillfället

13: Antalet stödcenter för offer för sexuellt våld som borde finnas i ett land stort som Finland.

300: Antalet skyddshemsplatser som saknas i Finland.

1723: Antalet människor som inte år 2017 fick plats på det skyddshemmet de sökte sig till.

00100 och tilläggsnummer: Stödet som en människa under överlevnadsfasen får är ett postnummerlotteri. På en del orter finns det tjänster tillgängliga även för personer som försöker överleva det hela, på andra orter finns det i praktiken inga tjänster. Vi behöver i alla kommuner stödcenter med låg tröskel till dem som utsatts för våld. Till dessa stödcenter bör man kunna komma utan tidsbeställning, personsignum, pengar eller kunskaper i finska.

Vi behöver människor, pengar och starka strukturer

I Finland förverkligas åtgärder mot våld – om alls- i fragment och har kroniskt varit underfinansierade. Priset betalar de som utsatts för våld. Oberoende av en eventuell social- och hälsoreform har flickor och kvinnor rätt att leva utan rädsla för våld. Därför kräver vi en revidering av strukturerna för att få ett slut på kontinuiteten av det strukturella våldet.

Tillräckligt med kunskap och utredningar för att förverkliga denna revidering finns redan, nu behövs det starka åtgärder!

Centraliserad uppföljning: För en permanent förändring behöver vi starka strukturer såväl på nationell-, landskaps- och kommunnivå. Det måste finnas åtminstone en instans som följer upp hur tjänsterna för personer utsatta för våld utvecklas, deras tillgänglighet och vem som behöver dem.

Delegationer: I landskapen bör grundas delegationer för att eliminera våldet. Delegationerna bör ansvara för kunskapsnätverk gällande våldsarbetet samt utveckling av nätverken på landskapsnivå.

Rapportör: För att på nationell nivå flytta våldet mot kvinnor till historien krävs en rapportör, en oberoende instans som utvecklar, bedömer och följer med sätt med vilka vi får våldet mot kvinnor att minska och upphöra.

Utbildning: Även utbildning och kampanjarbete är i nyckelställning. T.ex. människorätts- och sexualfostran bör genomgående finnas med i barns och ungdomars utbildning.

Underteckna appellen och kräv starka handlingar av den blivande statsministern och hens regering för att få ett slut på våldet mot kvinnor!

Tillsammans kan vi åstadkomma en värld fri från rädsla för flickor och kvinnor i Finland.

Följ oss: